Rekomendacje trenerskie

Rekomendacje Trenerskie
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

Przyznajemy następujące rekomendacje trenerskie:

 1. rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 2. rekomendacja II stopnia - trener treningu interpersonalnego
 3. rekomendacja III stopnia - superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych

Uzyskanie rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oznacza wpis na Listę Trenerów PTPNa tej liście można również znaleźć kontakt z trenerami, którzy chcą rekomendować.

Aby uzyskać takie rekomendacje i zostać wpisanym na Listę Trenerów PTP należy spełniać następujące warunki:

 1. Być członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 2. Spełniać kryteria merytoryczne przewidziane dla odpowiedniego stopnia rekomendacji.

Rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

I. Kandydat powinien posiadać następujące umiejętności:

 1. Przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia dwudniowego ( co najmniej 16 godzin) warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP). Warsztat może dotyczyć różnych dziedzin życia społecznego (np. warsztat umiejętności wychowawczych, albo szkolenie z zakresu obsługi klienta). Zasadniczym celem warsztatu powinno być rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
 2. Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.
 3. Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.
 4. Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.

II. Umiejętności te muszą zostać udokumentowane, kandydat przedstawia wypełniony kwestionariusz zawierający informacje o:

 1. Ukończeniu szkolenia podstawowego.
  Szkoleniem podstawowym nazywamy cykl szkoleń prowadzony metodami aktywnymi, przygotowujący do samodzielnej pracy psychokorekcyjnej lub psychoedukacyjnej.
  • Wymiar tego szkolenia nie może być krótszy niż:
   - 200 godzin (jeżeli polegało ono na udziale w jednym przedsięwzięciu, typu np. Studium Socjoterapii, Szkoła Trenerów itp.)
   - 250 godzin (jeżeli składało się z kilku różnych przedsięwzięć )
  • Szkolenie podstawowe musi zawierać część treningową w wymiarze dającym możliwość przygotowania osobowościowego (różne formy pracy nad sobą), oraz część warsztatową, uczącą konkretnej metody pracy.
  • Szkolenie podstawowe musi także wyposażać w niezbędną wiedzę potrzebną do prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych.
 2. Doświadczeniach w prowadzeniu warsztatów umiejętności psychospołecznych z osobami dorosłymi. Kandydat powinien przeprowadzić minimalnie 10 warsztatów 16-sto godzinnych (tj. dwudniowych) – samodzielnie, w sumie min. 160 godz.

Kandydaci ubiegający się o rekomendacje opisują w kwestionariuszu prowadzone przez siebie formy szkoleniowe oraz przedstawiają pisemne potwierdzenia prowadzenia tych zajęć. Chodzi tu o zarówno o samodzielne prowadzenie, jak też występowanie w roli kotrenera, współprowadzącego, lub pracę pod bezpośrednią superwizją.

III. Kandydat powinien:

 1. Przeprowadzić co najmniej jeden dwudniowy warsztat pod bezpośrednią superwizją superwizora z Listy Trenerów PTP.
 2. Przeprowadzić co najmniej jeden dwudniowy warsztat pod bezpośrednią superwizją trenera z Listy Trenerów PTP.

IV. Wniosek o udzielenie rekomendacji i wpis na Listę Trenerów powinien zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz dla kandydata, którego niezbędną częścią jest zobowiązanie przestrzegania kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz oświadczenie o członkostwie w PTP.
 2. deklarację profesjonalnej odpowiedzialności trenera.
 3. pisemne oświadczenia superwizora PTP (formularz przygotowany przez PTP), że kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz merytoryczne opinie superwizora o jego umiejętnościach (ten sam formularz).
 4. pisemne oświadczenie trenera PTP (formularzach przygotowany przez PTP), że kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz merytoryczne opinie trenera o jego umiejętnościach.
  UWAGA: Dopuszcza się możliwość udzielenia rekomendacji przez superwizora i trenera, którzy nie prowadzili bezpośredniej superwizji, ale osobiście widzieli kandydata w trakcie prowadzonych przez niego zajęć, znają efekty jego szkoleń, sposób budowania relacji z uczestnikami i poziom przygotowania merytorycznego z tematyki, z której prowadzi on zajęcia.
 5. zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, stażach, opinie o prowadzonych przez siebie warsztatach (mile widziane opinie uczestników szkoleń i instytucji zamawiających).
 6. potwierdzenie wpłaty na konto PTP za koszty procedury co stanowi 30 % pełnej opłaty rekomendacyjnej (szczegóły wniesienia wpłaty w części końcowej opisu).

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Zarządu Głównego PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, z adnotacją Rada Trenerów PTP.
Powołana przez Radę Trenerów Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje napływające wnioski według kolejności zgłoszeń w terminie nie krótszym niż 2 miesiące od dnia złożenia dokumentów.

Rekomendacja II stopnia - trener treningu interpersonalnego

I. Kandydat powinien spełniać wymogi konieczne dla uzyskania rekomendacji I stopnia.
II. Kandydat powinien posiadać umiejętności:

 1. prowadzenia samodzielnie treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy, trwającego co najmniej 40 godzin,
 2. konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.

III. Kandydat powinien posiadać specjalistyczne przygotowanie zawodowe w postaci:

 1. ukończenia szkolenia podstawowego określonego w zasadach udzielania rekomendacji I stopnia,
 2. doświadczenia co najmniej 2-letniego w samodzielnym prowadzeniu jednej z grupowych form psychoedukacji, szkoleń lub pomocy psychologicznej - grupy psycho- i socjoterapeutyczne, warsztaty tematyczno-rozwojowe, treningi rozwoju osobistego i inne. W okres 2 lat wlicza się także początkowy okres bycia trenerem lub terapeutą pomocniczym.
 3. ukończonego szkolenia przygotowującego do samodzielnego prowadzenia treningów grupowych (szkółka trenerska, staż, uczestnictwo w cyklu superwizyjnym).
  Okres edukacji trenerskiej nie powinien być krótszy niż 4 lata.

IV. Wniosek o udzielenie rekomendacji i wpisanie na Listę Trenerów PTP powinien zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz kandydata
 2. deklarację profesjonalnej odpowiedzialności trenera.
 3. pisemne oświadczenia dwóch superwizorów PTP (formularz przygotowany przez PTP) że kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz merytoryczne opinie superwizorów o kandydacie (ten sam formularz)
 4. zgodę superwizorów na przedstawienie i osobiste uzasadnienie Radzie Trenerów swego poparcia dla kandydata
 5. potwierdzenie wpłaty na konto PTP za koszty procedury co stanowi 30 % pełnej opłaty rekomendacyjnej (szczegóły wniesienia wpłaty w części końcowej opisu).

Wniosek powinien złożony osobiście lub przesłany pocztą do Biura Zarządu Głównego PTP nie później niż na 2 miesiące przed kolejnym posiedzeniem Rady Trenerów.

Rekomendacja III stopnia - superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych

I. Kandydat musi uprzednio uzyskać rekomendację trenerską II stopnia .
II. Kandydat musi posiadać wieloletnie doświadczenie w szkoleniu trenerów i superwizji pracy psychoedukacyjnej lub psychokorekcyjnej.
III. Wniosek o udzielenie rekomendacji superwizorskiej powinien zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz kandydata
 2. deklarację profesjonalnej odpowiedzialności trenera 
 3. oświadczenia trzech superwizorów PTP, że kandydat posiada wymagane umiejętności oraz merytoryczne opinie  o działalności kandydata
 4. oświadczenia trzech trenerów PTP mających rekomendację II stopnia, że przechodzili pod kierunkiem kandydata szkolenia trenerskie, uzyskali wiedzę i doświadczenie pozwalające na samodzielne prowadzenie działalności trenerskiej.
 5. potwierdzenie wpłaty na konto PTP za koszty procedury co stanowi 30 % pełnej opłaty rekomendacyjnej (szczegóły wniesienia wpłaty w części końcowej opisu).

Wnioski, oświadczenia, opinie i zobowiązania kandydatów na trenerów podawane i składane na piśmie w formie wypełnionych kwestionariuszy, zatwierdzonych przez Radę Trenerów PTP, z chwilą przedłożenia ich Radzie Trenerów PTP stają się dokumentami w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w RP. Oznacza to, że osoba wypełniająca kwestionariusze przyjmuje do wiadomości wszelkie konsekwencje, jakie pociąga za sobą podawanie danych nierzetelnych lub niezgodnych z prawdą. Konsekwencje te wynikają ze znajdujących w takich sytuacjach zastosowanie przepisów prawnych, w szczególności przepisów zawartych w statucie PTP.

Przyznanie rekomendacji przez Radę Trenerów wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny, który pisemnie zawiadamia kandydata o sposobie odbioru rekomendacji. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych następuje po uregulowaniu opłaty rekomendacyjnej.


Odnawianie rekomendacji

Od 2013 roku ważność rekomendacji trenerskich PTP podlega odnawianiu na poniższych zasadach:

 1. Rekomendacje trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych, trenera treningu interpersonalnego i superwizora warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego ważne są przez 7 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP. Okres ważności ustala się od daty uzyskania ostatniej rekomendacji trenera / superwizora.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności rekomendacji Rada Trenerów powiadomi trenera / superwizora pismem za potwierdzeniem odbioru o konieczności jej odnowienia.
 3. W celu odnowienia rekomendacji trener / superwizor składa do Rady Trenerów wniosek według ustalonego wzoru. Wniosek dotyczy odnowienia tylko ostatniej uzyskanej rekomendacji i wymaga potwierdzenia przez trenerów II stopnia lub superwizorów w zależności od stopnia posiadanej rekomendacji. Pliki do pobrania:
  wniosek trenera warsztatu
  wniosek trenera
  wniosek superwizora
 4. Osoby, które uzyskały rekomendację trenera / superwizora do końca 2007 roku zobowiązane są do złożenia wniosku o odnowienie do końca lutego 2015 roku. Rada Trenerów powiadomi trenera / superwizora pismem za potwierdzeniem odbioru o konieczności odnowienia rekomendacji, załączając do pisma wzór wniosku.
 5. Wniosek o odnowienie ważności rekomendacji rozpatruje Rada Trenerów. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury rekomendacyjnej.
 6. Odnowienie rekomendacji przez Radę Trenerów wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny, który wyda nowe dokumenty rekomendacyjne po uregulowaniu należnej opłaty.
 7. Opłata za odnowienie ważności rekomendacji wynosi 50% opłaty rekomendacyjnej. Wysokość opłaty określa Zarząd Główny w poniższym komunikacie.
 8. Nie złożenie wniosku o odnowienie rekomendacji przed upływem terminu jej ważności powoduje wygaśniecie rekomendacji.

Opłaty

Opłata rekomendacyjna stanowi 0,1 średniego krajowego wynagrodzenia ustalanego przez GUS za rok poprzedni i wynosi w 2023 roku 715,55 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę 30% opłaty 264,04 zł
 • za przyznanie rekomendacji 70 % opłaty 619,09 zł

Odnowienie: 50 % opłaty do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku

 • opłata 440,06 zł

Opłaty rekomendacyjne są ustalane corocznie. Opłaty za rekomendację i za odnowienie rekomendacji należy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem: procedura rekomendacji trenerskiej / rekomendacja I lub II lub III stopnia
procedura odnowienia rekomendacji / odnowienie rekomendacji

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.


Wszyscy trenerzy umieszczeni na Liście Trenerów PTP tzn. posiadający rekomendacje PTP, zobowiązują się do:

 1. przestrzegania zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa,
 2. zbierania od uczestników prowadzonych przez siebie zajęć pisemnych ankiet oceniających te zajęcia.
 3. corocznego regulowania składki ustalanej przez Walne Zebranie Listy Trenerów. Składka wynosi 65,00 zł.

Tryb rozpatrywania wniosków przez Radę Trenerów PTP jest do wglądu w biurze ZG PTP oraz w Internecie na stronie PTP: www.psych.org.pl
O decyzjach Rady Trenerów kandydaci zawiadamiani są na piśmie. Kandydat ma prawo odwołania się od decyzji Rady Trenerów do Komisji Odwoławczej, a następnie do Zarządu Głównego PTP.


Wszelkich informacji udzielają: