Certyfikaty psychologa sportu

Warunki formalne oraz procedura uzyskania i odnawiania ważności
certyfikatu psychologa sportu
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

Ogólne zasady

 1. Certyfikacja ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska psychologów sportu, a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych.
 2. Certyfikowany psycholog sportu to osoba, która posiada wiedzę z zakresu psychologii sportu i prowadzi praktykę polegającą na: umiejętności postawienia diagnozy, zaplanowania programu psychologicznego działania oraz przeprowadzenia zajęć z zakresu psychologii sportu.
 3. Certyfikowany psycholog sportu przestrzega Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
 4. Certyfikacja psychologa sportu jest trzystopniowa:
  "Psycholog Sportu II Klasy",
  "Psycholog Sportu I Klasy",
  "Psycholog Sportu klasy Mistrzowskiej - Superwizor".
  Nazewnictwo i stopniowalność jest analogiczna do klas trenera sportowego, na poziomie wyczynowym, zgodnie z "Ustawą o sporcie" ( Dz. U z 2010 nr 127 poz. 857 z późni. zm.).
 5. Wprowadza się certyfikat: "Honorowy Psycholog Sportu". Certyfikat ten nadawany jest bezterminowo. Warunkiem uzyskania tego certyfikatu jest posiadanie przez magistra psychologii tytułu profesora zwyczajnego w dziedzinie psychologii lub nauk o kulturze fizycznej oraz znaczący dorobek naukowy lub publikacyjny w zakresie psychologii sportu a także istotny wkład pracy wniesiony w rozwój psychologii sportu.
 6. Certyfikaty są przyznawane przez Zarząd Główny PTP na wniosek Komisji Certyfikacyjnej na okres 7 lat, z możliwością odnawiania na wniosek kandydata na następne okresy siedmioletnie.

Warunki uzyskania certyfikatu psychologa sportu

O uzyskanie certyfikatu psychologa sportu mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra psychologii (dyplom magisterski po 5-letnich jednolitych studiach na kierunku psychologia lub w przypadku studiów dwustopniowych – licencjat oraz magisterium na kierunku psychologia);
 2. odbycie studiów podyplomowych z psychologii sportu prowadzonych przez wyższą uczelnię prowadzącą kierunek "psychologia" lub szkoleń w zakresie psychologii sportu zgodnie ze standardami Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
 3. systematyczne (określone ilością godzin potrzebnych do uzyskania kolejnych klas) superwizowanie swojej pracy u certyfikowanych superwizorów sportu PTP;
 4. umiejętność samodzielnego diagnozowania oraz zaplanowania i prowadzenia praktyki z zakresu poradnictwa konsultacji i pomocy psychologicznej w sporcie;
 5. przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W celu uzyskania certyfikatu psychologa sportu niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. wypełniony wniosek ankietowy kandydata (zał.1 );
 2. pisemne oświadczenie dwóch superwizorów treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP lub certyfikowanych Psychologów Sportu Klasy Mistrzowskiej PTP, którzy poręczają za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe pozwalające na samodzielne prowadzenie praktyki z zakresu psychologii sportu (zał. 2);
 3. oświadczenie o odpowiedzialności zawodowej oraz znajomości i przestrzeganiu standardów opracowanych przez Sekcję Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zał. 3);
 4. kserokopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach, stażach, itp.;
 5. kserokopia dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,22 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, powiększona o obowiązujący VAT. Opłaty są ustalane corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach: I rata to 60% za procedurę certyfikacyjną i II rata to 40% za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 6. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek.

Wymagania do uzyskania poszczególnych klas certyfikatu psychologa sportu

1. Psychologiem Sportu II Klasy może być osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • ukończyła studia wyższe i posiada dyplom magistra psychologii (dyplom magisterski po 5-letnich jednolitych studiach na kierunku psychologia lub w przypadku studiów dwustopniowych – licencjat i magisterium na kierunku psychologia);
 • jest przynajmniej 1 rok po ukończeniu w/w studiów wyższych,
 • uzyskała wymaganą ilość punktów (tj. 150 pkt.), równą 2-letniemu cyklowi w ramach Programu Ustawicznego Kształcenia Psychologów Sportowych PKOl - PUKPS (wg Regulaminu Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl - patrz aneks) lub analogicznego, opracowanego w przyszłości, przez Sekcję Psychologii Sportu PTP,
 • zdała egzamin przed Komisją Certyfikacyjną z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu
  (Literatura na egzaminlista pytań na egzamin)
 • ukończyła studia podyplomowe z psychologii sportu lub specjalność z psychologii sportu w ramach studiów psychologicznych lub posiada dyplom trenera sportowego co najmniej II klasy lub ukończyła studia AWF na poziomie magisterskim lub posiada dyplom doktora lub doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,
 • prowadziła praktykę psychologiczną w sporcie, pod minimum 20-godzinną (2 x 10 godzin) opieką superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP lub certyfikowanego Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej,

2. Psychologiem Sportu I Klasy może być osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • wykazała się co najmniej 5-letnim stażem z certyfikatem Psychologa Sportu II Klasy *
 • posiada dorobek równy co najmniej trzem cyklom Programu Kształcenia (tj. 450 pkt.) Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl - PUKPS (wg Regulaminu Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl - patrz aneks) lub analogicznego, opracowanego w przyszłości, przez Sekcję Psychologii Sportu PTP,
 • prowadziła praktykę jako Psycholog Sportu II Klasy, pod minimum 50-godzinną (2 x 25 godzin) opieką superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP lub certyfikowanego Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej,
 • zdała egzamin certyfikacyjny z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu z elementami wiedzy o sporcie wyczynowym,
 • przedstawi opis studium przypadku indywidualnego zawodnika lub grupy sportowej. Opis powinien być w miarę aktualny (proces zakończony nie dawniej, niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i powinien zawierać wstępną diagnozę, metody oddziaływań, podsumowanie, ocenę skuteczności oraz refleksje podsumowujące.

3. Psychologiem Sportu Klasy Mistrzowskiej - Superwizorem w zakresie Psychologii Sportu, może być osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy z certyfikatem Psychologa Sportu I Klasy, w tym co najmniej udokumentowaną, 2-letnią ciągłą współpracę z kadrą narodową jednej dyscypliny sportowej oraz odbyła 50 godzin superwizji prowadzonej przez certyfikowanego Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej,
 • posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej (wyniki sportowe, publikacje, nagrody, nominacje),
 • posiada przynajmniej jedną oficjalną nominację na psychologa reprezentacji seniorów w imprezie głównej czyli na Mistrzostwach Świata i/lub Igrzyskach Olimpijskich i/lub Uniwersjadzie, z wyłączeniem: akademickich i wojskowych oraz innych resortowych MŚ,
 • posiada dorobek punktowy równy 5 cyklom (tj. 750 pkt.) Programu Kształcenia Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl - PUKPS (wg Regulaminu Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl - patrz aneks) lub analogicznego, opracowanego w przyszłości przez Sekcję Psychologii Sportu PTP,
 • zdała egzamin certyfikacyjny na Superwizora w zakresie Psychologii Sportu,
 • przedstawi opis dwóch studiów przypadku indywidualnego zawodnika lub grupy sportowej. Opisy powinny być w miarę aktualne (proces zakończony nie dawniej, niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i powinny zawierać wstępną diagnozę, metody oddziaływań, podsumowanie oraz ocenę skuteczności oraz refleksje podsumowujące.

Postępowanie certyfikacyjne

 1. Wypełniony wniosek (załącznik nr 1) wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny .
 3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania Komisja Certyfikatów Psychologa Sportu powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej do spraw certyfikatów psychologa sportu. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie .
 4. Zarząd Główny pisemnie zawiadamia kandydata o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu.
 5. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,22 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
 6. Opłatę certyfikacyjną wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany w komunikacie.

Kompletne dokumenty z adnotacją "procedura certyfikacyjna psychologa sportu" należy przesłać na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Psychologa Sportu.
 

Odnawianie ważności certyfikatów psychologa sportu

UWAGA: Certyfikaty wydane przed 15 listopada 2017 przyznawane były na okres 5 lat i wymagają odnowienia przed upływem tego okresu.

 1. Certyfikat Psychologa Sportu klasy II, klasy I oraz klasy Mistrzowskiej – Superwizora ważne są przez 7 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem (za potwierdzeniem odbioru) informuje psychologa sportu o konieczności jego odnowienia.
 3. Psycholog Sportu klasy II oraz Psycholog Sportu klasy I w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały, zawierający:
  • udokumentowaną informację o aktualnie prowadzonej praktyce psychologicznej w zakresie psychologii sportu, w tym: miejsce pracy, rodzaj wykonywanej działalności
  • udokumentowaną informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu, odpowiadających dorobkowi punktowemu z Programu Kształcenia Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl – PUKPS w wysokości min. 300 punktów1
  • udokumentowaną informację o odbytych w tym czasie superwizjach lub konsultacjach, zawierającą nazwisko superwizora/konsultanta, ilość godzin, formę superwizji. Wymogiem jest, aby superwizor lub konsultant był członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli Psychologa sportu.
 4. Psycholog sportu klasy Mistrzowskiej - Superwizor w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 5 do uchwały, zawierający:
  • udokumentowaną informację o aktualnie prowadzonej praktyce psychologicznej w zakresie psychologii sportu, w tym: miejsce pracy, rodzaj wykonywanej działalności
  • udokumentowaną informację o aktualnie prowadzonej praktyce superwizyjnej, w tym: o miejscu, ilości godzin, rodzaju superwizji, liczbie superwizowanych osób wraz z charakterystyką ich pracy w roli psychologa sportu
  • udokumentowaną informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu, odpowiadających dorobkowi punktowemu z Programu Kształcenia Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl – PUKPS w wysokości min. 450 punktów2
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli Psychologa sportu klasy Mistrzowskiej.
 5. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikatów Psychologa sportu. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.
 6. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
 7. Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśniecie.

1 W okresie do czerwca 2019 roku wymóg zebrania minimalnej liczby punktów jest zawieszony.

2 W okresie do czerwca 2019 roku wymóg zebrania minimalnej liczby punktów jest zawieszony.

Kompletne dokumenty w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Psychologa Sportu


Opłaty

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,22 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2024 roku 1574,20 zł netto; 1936,27 brutto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę certyfikacyjną 60% opłaty 1161,76 zł
 • za przyznanie certyfikatu 40% opłaty 774,51 zł

Odnowienie: 50% opłaty do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku:

 • opłata 968,13 zł

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem: procedura certyfikatu psychologa sportu / certyfikat psychologa sportu

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.