Certyfikaty psychoterapeuty i superwizora, aplikacja

Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności
certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

O uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra, przy czym osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne powinny przed przystąpieniem do procedury zdać egzamin z psychologii klinicznej przed podkomisją powołaną przez Komisję Certyfikatów Psychoterapeutycznych;
 2. 5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją;
 3. 1250 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie psychoterapii, w tym:
 • co najmniej 150 godzin superwizji, w tym co najmniej 30 godzin procesu indywidualnego u jednego superwizora
 • staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie - minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych dla dorosłych, pozostała część może być odbyta w innej placówce prowadzącej psychoterapię pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
 • własna psychoterapia szkoleniowa spójna z wyuczonym i stosowanym podejściem, umożliwiająca kandydatowi zwiększenie świadomości swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i umożliwiająca mu kontrolę tego wkładu - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne lub zaakceptowaną przez ośrodek szkolący. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej (z wyłączeniem wykładowcy), superwizora, egzaminatora.

W celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. wypełnionej ankiety wg załącznika nr 1 do uchwały,
 2. podpisanej deklaracji profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty,
 3. pisemnego oświadczenia dwóch superwizorów, którzy ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu psychoterapii. Komisja będzie brała pod uwagę oświadczenia superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jeden z superwizorów może być superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Komisji, superwizorem innego towarzystwa pod warunkiem, że stosuje ono podobne do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kryteria i procedurę uzyskiwania certyfikatu. Poręczenie powinno zawierać informację o tym kiedy, w jakim wymiarze czasowym i w jakiej formie (indywidualna/grupowa) superwizja była prowadzona.
 4. opisu dwóch przypadków prowadzonej psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, które kandydat przedstawia jako przykład udanego i nieudanego procesu psychoterapii przeprowadzonej po ukończeniu szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu. Opisy powinny dotyczyć procesów terapii zakończonej nie dawniej niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji i zawierać diagnozę kliniczną, warunki kontraktu, fazy procesu psychoterapii, podsumowanie i ocenę skuteczności. Można załączyć zapis przykładowej sesji (prosimy, aby opisy były wydrukowane dwustronnie z numeracją stron i zszyte, bez oprawy twardej czy bindowania); Komisja ma prawo w uzasadnionych sytuacjach zwrócić się do kandydata z prośba o przedstawienie dodatkowego opisu przypadku.
 5. kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,45 średniej pensji krajowej; aktualna wysokość kwoty podana jest poniżej,
 6. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

Warunki uzyskania certyfikatu superwizora psychoterapii

1. O certyfikat superwizora psychoterapii można ubiegać się:

 1. w trybie zwykłym,
 2. w trybie specjalnym - po ukończeniu aplikacji superwizorskiej.

2. O certyfikat superwizora psychoterapii w trybie zwykłym mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki, co potwierdzają poświadczonymi dokumentami:

1) 
legitymują się aktualnym certyfikatem psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Komisja może zdecydować o rozpatrzeniu wniosku kandydata legitymującego się certyfikatem psychoterapeuty innego uznanego stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalnych psychoterapeutów, stosujących podejście potwierdzone naukowo i klinicznie. W przypadku różnic kryteriów lub/i procedur między Polskim Towarzystwem Psychologicznym a stowarzyszeniem, w którym kandydat uzyskał certyfikat psychoterapeuty (np. w zakresie terapii własnej, superwizji, poręczeń superwizorów, prezentacji własnej praktyki, osobistego stawiennictwa) Komisja Certyfikatów będzie oczekiwać od kandydata uzupełnienia brakujących doświadczeń lub/i dokumentów;

2)
zrealizowali w ciągu co najmniej pięciu lat co najmniej 250 godzin własnej pracy superwizorskiej, podadzą ilu psychoterapeutów superwizowali, w jakim wymiarze czasowym, gdzie osoby superwizowane były/są zatrudnione, w jakim podejściu i z jakimi pacjentami prowadziły psychoterapię;

3)
przedstawią ilustrację własnej pracy superwizorskiej, zawierającą:

 • opis własnego modelu prowadzenia superwizji;
 • opis, co najmniej półrocznego procesu superwizji wybranego superwizującego się lub/i grupy superwizyjnej, przedstawiający wpływ superwizji na przebieg pracy terapeutycznej superwizującej się osoby/osób;

4)
przedłożą pisemne rekomendacje swojej pracy superwizorskiej od dwóch superwizorów, w tym co najmniej jednego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zawierające informacje o pracy superwizorskiej kandydata, na podstawie których superwizor go rekomenduje;

5)
przedstawią pisemnie swoją aktywność szkoleniową: uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzone szkolenia i warsztaty, publikacje, itp.;

6)
przedłożą wypełnioną ankietę wg załącznika nr 2 do uchwały;

7)
przedłożą kserokopię dokumentu poświadczającego wniesienie opłaty za procedurę certyfikacyjną;

8)
przedłożą aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek;
 

3. O certyfikat superwizora psychoterapii w trybie specjalnym mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali zgodę Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora psychoterapii i ją ukończyli. W celu uzyskania zgody kandydaci przedkładają następujące dokumenty:

 • wypełnioną ankietę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
 • kopię certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uzyskanego co najmniej 4 lata przed datą złożenia wniosku o aplikację;
 • poświadczenie certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizora (superwizorów) o pracy psychoterapeutycznej kandydata po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty wraz z informacją o ilości odbytych godzin superwizji własnej pracy terapeutycznej - minimum 60, w tym co najmniej 30 godzin superwizji indywidualnej lub indywidualnej na tle grupy;
 • zgodę certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na objęcie merytoryczną opieką szkoleniowej pracy superwizorskiej kandydata oraz na uwierzytelnienie swoim podpisem wystawianych w przyszłości przez aplikanta zaświadczeń o prowadzonych przez niego superwizjach;
 • potwierdzenie wniesienia wymaganej opłaty, która stanowi 0,05 średniego krajowego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni, a jej wysokość ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.

Po uzyskaniu zgody Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych aplikacja odbywa się na następujących zasadach:

 • nazwisko aplikującego zostaje umieszczone na stronach internetowych PTP na liście aplikantów - superwizorów;
 • odbywający aplikację ma prawo posługiwać się tytułem aplikant - superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest uprawniony do prowadzenia superwizji, które zaliczają się do liczby godzin superwizji niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przez superwizowane przez niego osoby,
 • odbywający aplikację nie jest uprawniony do udzielania rekomendacji do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
 • okres odbywania aplikacji nie może być dłuższy niż 3 lata, licząc od momentu uzyskania zgody na otwarcie aplikacji do jej zakończenia;
 • kandydat w okresie nie dłuższym niż dwa lata po zakończeniu aplikacji przystąpi do procedury ubiegania się o certyfikat superwizora psychoterapii na zasadach określonych w ustępie 2.

Uwaga:

 1. Przez 3 lata od daty wejścia w życie uchwały z 24 czerwca 2015 r. obowiązuje okres przejściowy, po upływie którego utraci moc uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie uruchomienia nowej, dodatkowej ścieżki przygotowania do uzyskania certyfikatu superwizora psychoterapii z późniejszą zmianą.
 2. Aplikacje do certyfikatu superwizora psychoterapii otwarte przed wejściem uchwały w życie toczą się według dotychczasowych zasad. Po jej zakończeniu aplikant - superwizor może ubiegać się o certyfikat superwizora psychoterapii na dotychczasowych zasadach, chyba że postępowanie certyfikacyjne według nowych zasad uzna za korzystniejsze.
 3. Osoby, które złożyły wniosek o otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora psychoterapii przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, ale do dnia 24 czerwca 2015 r. wniosek ten nie został rozpatrzony, mogą zdecydować czy ich postępowanie aplikacyjne będzie toczyć się według nowych, czy dotychczasowych zasad.


Postępowanie certyfikacyjne

1. Wypełnioną ankietę według odpowiednich wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały wraz z 2 kompletami dokumentów należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.

2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania Komisja Certyfikatów Psychoterapeutycznych powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. certyfikatów psychoterapeutycznych. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.

4. 
a) W przypadku zamiaru przystąpienia przez Kandydata do ponownego egzaminu certyfikacyjnego po niezdanym egzaminie, konieczne jest ponowne złożenie kompletu dokumentów (wraz z ponowną opłatą certyfikacyjną) zgodnie z wyżej przestawionymi "Warunkami uzyskania certyfikatu psychoterapeuty".

Nowa dokumentacja powinna uwzględniać:

 • opracowanie przez Kandydata opisu dwóch nowych przypadków prowadzonej psychoterapii spełniających takie same warunki, jak opisy terapii aktualnie wymagane przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty,
 • przedłożenie nowej ankiety,
 • zaktualizowanie rekomendacji dwóch superwizorów, wydanych Kandydatowi nie dawniej, niż rok przed przedstawieniem komisji.

b) W przypadku zamiaru przystąpienia przez Kandydata do ponownego egzaminu certyfikacyjnego po niezdanym egzaminie na certyfikat superwizora psychoterapii, konieczne jest złożenie następujących dokumentów (wraz z ponowna opłatą certyfikacyjną):

 • ponowny opis własnego modelu prowadzenia superwizji;
 • nowy opis, co najmniej półrocznego procesu superwizji wybranego superwizującego się lub/i grupy superwizyjnej, przedstawiający wpływ superwizji na przebieg pracy terapeutycznej superwizującej się osoby/osób;
 • aktualna ankieta (wg załącznika nr 2 do uchwały)

5. Zarząd Główny zawiadamia kandydata pisemnie o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu i legitymacji w języku polskim i angielskim następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu. Wzory dokumentów ustali Zarząd Główny.

6. Opłaty certyfikacyjne stanowią 0,45  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i są ustalane corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach: I - za procedurę certyfikacyjną i II - za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty i rat ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.

7. Opłata za egzamin z psychologii klinicznej wynosi 0,15  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.

8. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany w komunikacie na stronie internetowej.

9. Po przyznaniu certyfikatu, drugi egzemplarz dokumentacji Kandydata zgromadzonej przez PTP na potrzeby procedury certyfikacyjnej zostaje zniszczony. Jeżeli jednak Kandydat po zakończeniu procedury chciałby otrzymać z powrotem drugi egzemplarz dokumentacji, informacja taka powinna zostać przekazana przy składaniu dokumentacji.


Odnawianie ważności certyfikatów

 1. Certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii ważne są przez 7 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem (za potwierdzeniem odbioru) informuje psychoterapeutę o konieczności jego odnowienia.
 3. Psychoterapeuta w celu odnowienia ważności certyfikatu składa: wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały) zawierający:
  • informację o aktualnie prowadzonej praktyce psychoterapeutycznej, w tym: miejsce, ilość godzin terapii, ilość i rodzaj pacjentów
  • informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu
  • informację o odbytych w tym czasie superwizjach, zawierającą nazwisko superwizora, ilość godzin, formę superwizji;
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli psychoterapeuty.
 4. Superwizor psychoterapii w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek (którego wzór określa załącznik nr 5 do uchwały) zawierający:
  • informację o aktualnie prowadzonej praktyce superwizyjnej, w tym: o miejscu, ilości godzin, rodzaju superwizji, liczbie superwizowanych osób wraz z charakterystyką ich pracy psychoterapeutycznej
  • informację o udziale w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i/lub warsztatach po uzyskaniu certyfikatu
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli superwizora.
 5. Warunki odnawiania certyfikatów superwizora i psychoterapeuty łącznie:
       A. Osoba, która w dniu składnia wniosku o odnowienie certyfikatu posiada certyfikaty superwizora i psychoterapeuty odnawia certyfikat superwizora, co jest równoznaczne z odnowieniem certyfikatu psychoterapeuty.
       B. Osoby, które uzyskały certyfikat superwizora w trakcie ważności certyfikatu psychoterapeuty odnawiają oba certyfikaty w terminie upływu ważności certyfikatu superwizora.
       C. Osoby, które składają aplikację na superwizora, a upływa termin ważności certyfikatu psychoterapeutycznego, odnawiają certyfikat psychoterapeuty.
 6. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikatów Psychoterapeutycznych. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.
 7. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 25% opłaty certyfikacyjnej.
 8. Niezłożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśniecie.
 9. Wniosek należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa. Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych.


Opłaty

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,45 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2024 roku 3219,96 zł netto; 3960,55 zł brutto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę certyfikacyjną 80% opłaty 3168,44 zł 

 • za przyznanie certyfikatu 20% opłaty 792,11 zł 

Opłata za odnowienie rekomendacji stanowi 25 % opłaty rekomendacyjnej, tzn.

 • 990,14 zł wnoszone w momencie składania wniosku o odnowienie

Opłata za egzamin z psychologii klinicznej wynosi 0,15 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi 1320,18 zł

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem: certyfikat psychoterapeutyczny (superwizora psychoterapii)

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.