Certyfikaty dla użytkowników testów

Zasady uzyskiwania oraz odnawiania ważności
Europejskich Certyfikatów dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałami
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
w dniach 29 marca i 28 czerwca 2017 r.

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

I. Zasady uzyskiwania certyfikatów DLA PSYCHOLOGÓW:

1. Warunki uzyskania certyfikatu

O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki opisane poniżej w punkcie 1 oraz co najmniej jeden z warunków opisanych poniżej w punkcie 2.

1. Warunki konieczne:

a) posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra psychologii (dyplom po 5-letnich jednolitych studiach na kierunku psychologia lub w przypadku studiów dwustopniowych – licencjat i magisterium na kierunku psychologia);
b) 5 lat praktyki w stosowaniu testów prowadzonej po uzyskaniu dyplomu psychologa;
c) doświadczenie w stosowaniu testów do badań diagnostycznych kandydatów do pracy i/lub osób zatrudnionych.
d) członkostwo PTP

2. Warunki dodatkowe:

a) odbycie szkoleń lub studiów podyplomowych w dziedzinie pomiaru psychometrycznego, stosowania testów i metod pokrewnych w diagnozie;
b) przygotowanie i prowadzenie szkoleń lub kursów w dziedzinie pomiaru psychometrycznego, stosowania testów w diagnozie lub pokrewnych;
c) autorstwo lub współautorstwo nowych technik testowych lub adaptacji;
d) recenzowanie lub ocena nowych technik testowych lub adaptacji;
e) publikacje lub prezentacje na konferencjach na temat technik testowych lub pokrewnych i ich używania.

2. Procedura uzyskania certyfikatu

 1. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 oraz dołączenie odpowiednich dokumentów, poświadczających spełnianie warunków.
 2. Informacje zamieszczone w ankiecie są analizowane przez Komisję Certyfikacyjną, która na ich podstawie wydaje decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia procedury certyfikacyjnej. Kandydat powiadamiany jest niezwłocznie o decyzji Komisji.
 3. W przypadku decyzji o odmowie wszczęcia postępowania certyfikacyjnego Komisja wskazuje wymagania, które nie zostały spełnione, a kandydat ma możliwość uzupełnienia informacji.
 4. W przypadku wszczęcia postępowania certyfikacyjnego kandydat jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć do Komisji:
  a) poświadczoną kopię lub odpis dyplomu magistra psychologii (w przypadku jednolitych 5-letnich studiów) lub dyplomów licencjata psychologii i magistra psychologii (w przypadku studiów dwustopniowych);
  b) podpisaną część ankiety dotyczącą warunków opisanych w § 1, pkt.1;
  c) podpisane oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu Europejskich Standardów Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji;
  d) poświadczenie wpłaty I raty opłaty certyfikacyjnej.
 5. Kandydatowi, który wypełnił opisane w pkt. 4 warunki dostarczany jest opis przypadku, którego pisemną analizę jest zobowiązany przeprowadzić. Analiza powinna zawierać jednoznaczne wnioski.
 6. Kandydat w ciągu 30 dni od otrzymania opisu przypadku powinien przesłać przygotowaną analizę do Komisji.
 7. Komisja po zapoznaniu się z analizą przygotowaną przez kandydata wyznacza termin spotkania, na którym omawiane będą przedstawione w analizie wnioski i ich przesłanki.
 8. Komisja przedstawia po spotkaniu swoją ocenę analizy wykonanej przez kandydata oraz opinię po spotkaniu wraz z uzasadnieniem.
 9. Podstawą do pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu są:
  a) pozytywna ocena przedstawionej analizy przypadku;
  b) pozytywna opinia Komisji w zakresie działania kandydata zgodnie ze Standardami Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji.
 10. W przypadku negatywnej decyzji kandydat ma prawo przystąpić jednorazowo ponownie do etapu analizy przypadku i spotkania z Komisją, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach.
   

II. Zasady uzyskiwania certyfikatów DLA OSÓB NIEMAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGICZNEGO:

1. Warunki uzyskania certyfikatu

O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się kandydaci niebędący psychologami, którzy spełniają wszystkie warunki opisane poniżej w pkt. 1. oraz co najmniej jeden z warunków opisanych poniżej w pkt. 2.

1. Warunki konieczne:

a) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
b) 5-letnie doświadczenie w doborze i stosowaniu testów do badań diagnostycznych w środowisku pracy i organizacji;
c) wiedza z dziedziny pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie potwierdzona odbyciem szkoleń lub studiów podyplomowych w tej dziedzinie lub pozytywnym wynikiem testu z przedmiotowej dziedziny;
d) członkostwo w PTP.

2. Warunki dodatkowe:

a) odbycie szkoleń licencyjnych uprawniających do stosowania konkretnych narzędzi diagnostycznych;
b) publikacje lub prezentacje na konferencjach na temat technik testowych, ich używania lub pokrewnych.

2. Procedura uzyskania certyfikatu

 1. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 oraz dołączenie odpowiednich dokumentów, poświadczających spełnianie warunków.
 2. Informacje zamieszczone w ankiecie są analizowane przez Komisję Certyfikacyjną, która na ich podstawie wydaje decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia procedury certyfikacyjnej. Kandydat powiadamiany jest niezwłocznie o decyzji Komisji
 3. W przypadku decyzji o odmowie wszczęcia postępowania certyfikacyjnego Komisja wskazuje wymagania, które nie zostały spełnione, a kandydat ma możliwość uzupełnienia informacji.
 4. W przypadku wszczęcia postępowania certyfikacyjnego kandydat jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć do Komisji:
  a) dowód wniesionej wpłaty I raty opłaty certyfikacyjnej;
  b) poświadczoną kopię lub odpis dyplomu magistra;
  c) podpisaną część ankiety dotyczącą warunków opisanych w § 2, pkt.1;
  d) podpisane oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu Europejskich Standardów Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji;
  e) potwierdzenie odbycia szkoleń lub studiów podyplomowych z dziedziny pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie;
  f) w przypadku niespełnienia pkt. e) kandydat będzie musiał uzyskać pozytywny wynik zorganizowanego przez Komisję testu z zakresu pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie;
 5. Test sprawdzający wiedzę z zakresu pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie będzie organizowany co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Pozytywny wynik testu oznacza co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku kandydat ma jednorazowo prawo udziału w kolejnej sesji testowej w ramach tej samej I raty opłaty certyfikacyjnej.
 6. Kandydatowi, który wypełnił opisane w pkt. 4 warunki dostarczany jest opis przypadku, którego pisemną analizę jest zobowiązany przeprowadzić. Analiza powinna zawierać jednoznaczne wnioski.
 7. Kandydat w ciągu 30 dni od dostarczenia mu przypadku powinien przesłać przygotowaną analizę do Komisji.
 8. Komisja po zapoznaniu się z analizą przygotowaną przez kandydata wyznacza termin spotkania, na którym omawiane będą przedstawione w analizie wnioski i ich przesłanki.
 9. Komisja przedstawia po spotkaniu swoją ocenę analizy przedstawionej przez kandydata oraz opinię po spotkaniu wraz z uzasadnieniem.
 10. Podstawą do pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu są:
  a) pozytywna ocena przedstawionej analizy;
  b) pozytywna opinia Komisji w zakresie działania kandydata zgodnie ze Standardami Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji.
 11. W przypadku negatywnej decyzji kandydat ma prawo przystąpić ponownie do etapu analizy przypadku i spotkania z Komisją, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach.
   

III. Opłaty certyfikacyjne

 1. Opłaty certyfikacyjne stanowią:
  - dla psychologa 0,20
  - dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego 0,30
  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i są ustalane corocznie.
 2. Wnosić je należy w dwóch ratach: I - za procedurę certyfikacyjną i II - za przyznanie certyfikatu.
 3. Rata I wynosi 70% całej kwoty opłaty, a rata II 30% całej kwoty opłaty.
 4. Opłata za odnowienie certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej i jest wnoszona w jednej racie.
 5. Wysokość opłaty i rat ogłasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w komunikacie na stronie internetowej.
 6. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego PTP wskazany w poniższym komunikacie.


IV. ​​​​Odnawianie ważności certyfikatów

 1. Europejski Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji ważny jest przez 10 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny PTP pismem, za potwierdzeniem odbioru, informuje osobę certyfikowaną o konieczności jego odnowienia.
 3. W celu odnowienia ważności certyfikatu należy złożyć wniosek, którego wzór stanowi:
  - dla psychologa - załącznik nr 3
  - dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego - załącznik nr 4
 4. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem podejmuje decyzję o odnowieniu certyfikatu lub odmowie odnowienia i zawiadamia o swojej decyzji osobę certyfikowaną.


V. Załączniki

Nr 1 – ankieta do uzyskania certyfikatu dla psychologa
Nr 2 – ankieta do uzyskania certyfikatu dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego
Nr 3 – ankieta do odnowienia certyfikatu dla psychologa
Nr 4 – ankieta do odnowienia certyfikatu dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego


VI. Komunikat o opłatach:

Dla psychologa:
Opłata certyfikacyjna
 stanowi 0,20 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2022 roku 1132,51 zł netto
Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę certyfikacyjną 70 % opłaty 975,09 zł
 • za przyznanie certyfikatu 30% opłaty 417,90 zł


Dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego:
Opłata certyfikacyjna
 stanowi 0,30 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2022 roku 1698,76 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę certyfikacyjną 70 % opłaty 1462,63 zł
 • za przyznanie certyfikatu 30% opłaty 626,84 zł

Opłata za odnowienie rekomendacji stanowi 50 % opłaty rekomendacyjnej, będzie ustalana w stosownym do odnawiania terminie.

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem: certyfikat użytkownika testów
 

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.