Certyfikaty na prowadzenia badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Zasady przyznawania certyfikatów psychologom
prowadzącym badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*


Wymagania stawiane psychologom ubiegającym się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na prowadzenie badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni:

 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
 • Ukończone studia psychologiczne /dyplom/.
 • Wykonywanie zawodu psychologa co najmniej od 5 lat.

W przypadku braku udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie psychologii klinicznej lub psychologii pracy w okresie ostatnich 5 lat - odbyte staże:

          (-) kliniczny - minimum 3 miesiące w psychiatrycznych zakładach opieki zdrowotnej,
          (-) pracy - minimum 1 miesiąc,
          (-) zastępcze w stosunku do w/w - uznane przez PTP.

 • Doświadczenie w diagnozowaniu osób dorosłych /co najmniej 3 lata/.
 • Doświadczenie w badaniu osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni /co najmniej 30 osób lub odbycie 3-miesięcznego stażu w placówce zajmującej się badaniem w/w osób, rekomendowanej przez PTP.
 • Poddanie superwizji co najmniej 20 zbadanych osób. Rolę superwizora może pełnić osoba posiadająca certyfikat w w/w zakresie, rekomendowana przez PTP.
 • Udokumentowane doskonalenie warsztatu pracy diagnostycznej w okresie ostatnich 5 lat.
 • Szkolenie według zaakceptowanego przez PTP programu, zakończone egzaminem przed Komisją powołaną przez Zarząd Główny PTP.
 • Nie kwestionowana rzetelność zawodowa /oświadczenie o nienaruszaniu zasad kodeksu etycznego psychologa.

Certyfikaty przyznawane są przez Zarząd Główny PTP - na wniosek Komisji Certyfikacyjnej - osobom spełniającym w/w wymagania.

Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat i po tym okresie może być przedłużony.


Warunki przedłużenia certyfikatu

 1. Stałe doskonalenie zawodowe /tj. odbycie lub prowadzenie co najmniej 20 godzin szkoleń związanych z usprawnianiem warsztatu zawodowego/.
 2. Ciągłość wykonywania pracy orzeczniczej /tj. minimum 10 orzeczeń rocznie dotyczących osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni/.
 3. Nienaganna postawa etyczno-zawodowa /oświadczenie o nienaruszaniu kodeksu etycznego psychologa/. Przedłużenie certyfikatu na kolejne 5 lat odbywa się na wniosek zainteresowanego.


Warunki ubiegania się o certyfikat

Osoba, która spełnia wymagania i zamierza ubiegać się o certyfikat powinna:

 1. Wysłać na ręce sekretarza Komisji Certfikacyjnej poprzez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, ankietę dla członków PTP ubiegających się o certyfikat na prowadzenie badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni w/g ustalonego wzoru wraz ze wszystkimi wymienionymi załącznikami.
 2. Wnieść opłatę certyfikacyjną w wysokości 0,35 średniego krajowego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, która wynosi w 2022 r. 1981,88 zł netto na rachunek Zarządu Głównego PTP:

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  Zarząd Główny
  ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
  PKO BP S.A. I/O Warszawa

  nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
  z dopiskiem: procedura certyfikacyjna broń / certyfikat broń

  w dwóch ratach:
  1. - za procedurę certyfikacyjną 60 % opłaty 1462,63 zł
  2. - za przyznanie certyfikatu 40 % opłaty       975,09 zł

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.

Osoba, której Komisja Certyfikacyjna nie przyznała certyfikatu, ma prawo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania o tym zawiadomienia odwołać się do Zarządu Głównego PTP.


Wykaz koniecznych załączników do ankiety (ankietaV.doc)

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych.
 2. Świadectwa pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o wykonywaniu zawodu psychologa co najmniej 5 lat oraz o posiadaniu doświadczenia w diagnozowaniu osób dorosłych.
 4. Zaświadczenie ze stażu w placówce psychologicznej zajmującej się badaniem osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni lub udokumentowane doświadczenie w badaniu w/w osób /zbadanie, opisanie i wydanie orzeczeń co najmniej 30 osób/.
 5. Opinia superwizora o poddaniu superwizji 20 zbadanych osób.
 6. Zaświadczenie o odbyciu 3-miesięcznego stażu klinicznego w placówce psychiatrycznej /dotyczy osób bez doświadczenia zawodowego w psychologii klinicznej/ lub 1-miesięcznego stażu z psychologii pracy /dla osób bez doświadczenia zawodowego z psychologii pracy. Dotyczy ostatnich 5 lat.
 7. Zaświadczenie o odbytych lub prowadzonych szkoleniach z zakresu diagnostyki psychologicznej w ciągu ostatnich 5 lat.
 8. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i złożenia egzaminu /w/g wymogów PTP/ z zakresu orzekania psychologicznego osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.
 9. Oświadczenie o nienaruszaniu kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
 10. Dowód wpłaty za procedurę certyfikacyjną.

   

PROGRAM SZKOLENIA
uznawany do uzyskania certyfikatu

/wykłady, seminaria, warsztaty, treningi/

 • Podstawy prawne badania osób ubiegających się o posiadanie broni.
 • Modelowa psychologiczna sylwetka osoby sprawnej do posługiwania się bronią.
 • Psychologiczne motywy prywatnego posiadania broni.
 • Warunki psychologiczne odpowiedzialnego posługiwania się bronią.
 • Funkcjonowanie ludzi w warunkach krytycznych /napór zdarzeń, stres, frustracja, zmęczenie, znużenie/.
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii:
  » zaburzenia emocjonalne,
  » zaburzenia osobowości i przystosowania,
  » zaburzenia psychotyczne,
  » agresja i lęk.
 • Uzależnienia:
  » alkoholowe,
  » od innych środków psychoaktywnych.
 • Inteligencja a upośledzenie umysłowe. Stany tzw. "pogranicza normy intelektualnej". Dojrzałość umysłowa.
 • Zaburzenia funkcji mnestyczno-poznawczych.
 • Trening relacji: psycholog - badany. Grupa Balinta.
 • Przegląd indywidualnych doświadczeń w badaniu i orzecznictwie.
 • Zasady orzekania i opiniowania w praktyce psychologicznej.
 • Metodologia i metodyka badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń /wywiad, obserwacja, kwestionariusze, testy/.
 • Praca superwizyjna nad opracowanymi orzeczeniami.

Kurs powinien zawierać powyższe treści merytoryczne i trwać nie mniej niż 50 godzin.


Regulamin pracy Komisji Certyfikacyjnej
do prowadzenia badań psychologicznych
osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni
zatwierdzony przez Zarząd Główny PTP
w dniu 18 listopada 1998 r.

 • Komisję Certyfikacyjną powołuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na okres 2 lat spośród członków PTP posiadających certyfikat do prowadzenia badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. Członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 • Komisja Certyfikacyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTP.
 • Do zadań Komisji w szczególności należy:
  rozpatrywanie wniosków o przyznawanie certyfikatu,
  » określanie warunków, jakie mają spełnić szkolenia,
  » określanie wymagań w stosunku do superwizorów,
  » wnioskowanie do Zarządu Głównego PTP o wydanie certyfikatu,
  » określanie warunków nadzoru nad działalnością orzeczniczą,
  » opracowywanie wzoru karty stażu,
  » składanie rocznych sprawozdań ze swoich działań.
 • Komisja Certfikacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 • Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 • Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania certyfikatu w głosowaniu tajnym zwykłą wiekszością głosów. Inne decyzje Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczacego.
 • Z posiedzenia Komisji Certyfikacyjnej sporządzany jest protokół niezwłocznie przekazywany do Zarządu Głównego PTP. W protokole powinny być w szczególności wskazane osoby, którym Komisja Certyfikacyjma przyznała certyfikat, a także osoby, którym certyfikatu nie przyznano. Uzasadnienie odmowy przyznania certyfikatu powinno być zawarte w protokole.
 • Od decyzji Komisji Certyfikacyjnej odmawiającej przyznania certyfikatu ubiegającemu się służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia. Decyzja Zarządu Głównego w tej sprawie jest ostateczna.
 • Koszty działalności Komisji Certyfikacyjnej pokrywane są z wpłat osób ubiegających się o certyfikat.
 • Komisja Certyfikacyjna ogłasza w "Nowinach Psychologicznych" zasady i warunki ubiegania się o certyfikat do prowadzenia badań osób ubiegających sie o pozwolenie na posiadanie broni i informacje o ich zmianie oraz nazwiska osób, którym przyznano certyfikaty.
 • Regulamin Komisji Certyfikacyjnej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny PTP.