Informacje ogólne

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa Statut w artykule 8.
Można je także opisywać wskazując na korzyści, jakie działalność ta przynosi swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku.

Korzyści indywidualne:

 • Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 • Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 • Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów.
  - licencja psychoterapeutyczna
  - licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
  - rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
  - rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
  - i inne (w przygotowaniu)
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo - Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
 • Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści środowiska:

 • Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa (ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi),
 • Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa,
 • Czuwanie nad etyką zawodową,
 • Tworzenie standardów uprawiania zawodu,
 • Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych,
 • Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 • Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych...

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać także student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe na poziomie magisterskim.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji. Na deklaracji należy uzyskać podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki. Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp. Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu oraz sposobie regulowania składek.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.