Rekomendowane ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii

Procedura rekomendacyjna ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie psychoterapii
(tekst ujednolicony)
(zasady zaakceptowane przez ZG PTP w dniu 13 listopada 2002 roku
ze zmianą uchwaloną przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 6 września 2006 r.
oraz zmianami uchwalonymi prze ZG PTP w dniu 26 marca 2008 r. oraz w dniu 18 listopada 2009 r.
- pełny tekst uchwały)


Procedura rekomendacji ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie psychoterapii

Cele

 1. zapewnienie rzetelnej informacji osobom zamierzającym uzyskać kwalifikacje w zakresie psychoterapii.
 2. przekazanie placówkom szkolącym psychoterapeutów kryteriów uzyskania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Placówka, która uzyska rekomendację, ma prawo do używania następującego określenia „(nazwa placówki) rekomendowana przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”

Lista ośrodków, które uzyskają rekomendację będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dwa razy w roku w prasie profesjonalnej („Nowiny Psychologiczne”, „Charaktery”), raz w roku w dzienniku ogólnopolskim.

Procedura

 1. Ośrodek starający się o rekomendację przedkłada wniosek (WNIOSEK), dokumenty potwierdzające spełnienie warunków organizacyjnych opisanych poniżej oraz program prowadzonego szkolenia.
 2. Zarząd Sekcji Psychoterapii powołuje spośród siebie (lub w uzasadnionych przypadkach spoza składu Zarządu) dwóch recenzentów, którzy przedstawiają na podstawie dokumentacji opinię o zgłaszającym się ośrodku. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W omawianiu wniosku nie mogą brać udziału członkowie Zarządu pracujący w danym ośrodku, chyba że występują jako zaproszeni przedstawiciele ośrodka udzielający o nim informacji. Przedstawiciele ośrodka nie są obecni w trakcie głosowania.
 3. W przypadkach budzących wątpliwości Zarząd może zawiesić decyzję do czasu otrzymania od ośrodka informacji uzupełniających lub/i zaprosić na posiedzenie przedstawicieli ośrodka celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
 4. Po przyjęciu wniosku Zarząd Sekcji przedstawia wniosek o zatwierdzenie rekomendacji Zarządowi Głównemu PTP.

Rekomendowany ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego informowania zarządu o wszystkich zmianach w jego funkcjonowaniu, które mogą mieć wpływ na spełnienie kryteriów. W uzasadnionych przypadkach rekomendacja może być cofnięta wcześniej niż po upływie 5 lat.
 

Opłaty

Procedura rekomendacji jest odpłatna. Wysokość opłaty jest ustalana jako 0,4 średniej krajowej ogłaszanej przez GUS i wynosi obecnie

 • 1561,15 zł przy składaniu dokumentów
 • 1561,15 zł po otrzymaniu rekomendacji


Odnowienie: 50% jednorazowo - 1561,15 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

 

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.

Opłata rekomendacyjna będzie corocznie waloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem GUS.

Rekomendacja będzie ważna przez pięć lat od momentu zatwierdzenia jej przez Zarząd Główny PTP. Zarząd Główny powiadamia ośrodek szkolący na co najmniej sześć miesięcy przed upływem terminu ważności rekomendacji o konieczności wystąpienia do Zarządu Sekcji Psychoterapii o jej przedłużenie. Rekomendacja może być przedłużona na kolejne pięć lat pod warunkiem złożenia przez ośrodek oświadczenia o spełnianiu kryteriów obowiązujących w momencie przedłużania (wraz z potwierdzającymi to dokumentami) oraz listy osób, które ukończyły szkolenie od momentu uzyskania rekomendacji przez ośrodek. Przedłużenie rekomendacji związane będzie z wniesieniem nowej opłaty w wysokości 50% obowiązującej pełnej opłaty za rekomendację.

Odwołania od decyzji Zarządu Sekcji dotyczących rekomendacji ośrodek może składać w terminie 30 dni od jej otrzymania do Komisji Odwoławczej, w skład której wchodzą: przewodniczący Komisji Certyfikatów PTP, przewodniczący Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii PTP oraz przedstawiciel Zarządu Głównego PTP.


Kryteria

1.Warunki organizacyjne

a) Ośrodek jest formalnie zarejestrowany i przedstawia dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności.
b) Ośrodek prowadzi działalność psychoterapeutyczną i/lub ma zapewnioną stałą współpracę z ośrodkiem stanowiącym bazę kliniczną dla procesu szkolenia, co jest potwierdzone przedłożonymi dokumentami.
c) Ośrodek jest stałym i głównym miejscem działalności szkoleniowej oraz miejscem pracy psychoterapeutycznej dla

 • dwóch superwizorów, z których co najmniej jeden ma certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, drugi natomiast może mieć certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innego uznanego towarzystwa zrzeszającego profesjonalnych psychoterapeutów
  oraz
 • dwóch psychoterapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innego uznanego towarzystwa zrzeszającego profesjonalnych psychoterapeutów.

  Osoby te biorą zasadniczy udział w przygotowaniu programów i prowadzeniu szkolenia.

d) Kierownik programu jest superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
e) Ośrodek dysponuje opisami programów szkolenia z poszczególnych zagadnień oraz kryteriami zaliczenia kolejnych etapów procesu szkolenia.
f) Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez osoby kompetentne w danej dziedzinie.

2. Program

a) Szkolenie teoretyczne

 • wiedza ogólna dotycząca uznanych podejść psychoterapeutycznych oraz podstawowych rodzajów w psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska, dzieci)
 • wszechstronna i głęboka wiedza w zakresie jednego z głównych podejść psychoterapeutycznych (psychoterapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, humanistyczna, egzystencjalna, integracyjna)
 • wiedza uzupełniająca w zakresie innego niż wybrane w punkcie powyższym głównego podejścia psychoterapeutycznego
 • teoria psychopatologii, elementy wiedzy medycznej, diagnoza kliniczna, wskazania i przeciwwskazania do różnych rodzajów psychoterapii
 • relacja pacjent – psychoterapeuta, przebieg procesu psychoterapii i najważniejsze zachodzące w nim zjawiska
 • zagadnienia etyczne w psychoterapii

  Ogółem co najmniej 250 godzin.

b) Szkolenie w zakresie umiejętności praktycznych

 • rozwinięte w zakresie jednego głównego podejścia (psychoterapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, humanistyczna, egzystencjalna, integracyjna) oraz co najmniej dwóch rodzajów psychoterapii (indywidualna, grupowa, terapia par, terapia rodzin, interwencja kryzysowa, terapia dzieci), realizowane w formie ćwiczeń praktycznych (zajęć typu warsztatowego), odpowiednich dla nauczanego podejścia
 • superwizja - 150 godzin . Superwizja powinna objąć co najmniej 300 godzin praktyki psychoterapeutycznej superwizowanej w trakcie szkolenia przez co najmniej 2 lata.
 • staż kliniczny odbywany w ośrodku szkoleniowym lub/i w innej placówce, zaakceptowanej przez ośrodek (co najmniej 300 godzin)

  Ogółem co najmniej 750 godzin, w tym 450 godzin szkolenia, 300 godzin stażu klinicznego.

c) Psychoterapia własna lub inne doświadczenie rozwojowe spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne (albo inne uznane towarzystwo zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów) lub też psychoterapeutę zaakceptowanego przez ośrodek szkolący. Psychoterapeuta prowadzący psychoterapię lub inne szkoleniowe doświadczenie osobiste kandydata nie może być równolegle zaangażowany w proces jego uczenia, superwizji lub oceny

d) Łącznie czas trwania szkolenia (w tym stażu i terapii własnej) wynosi co najmniej 1250 godzin w ciągu co najmniej 4 lat .

Uwaga: ośrodek szkolący może zaliczyć na poczet spełnienia powyższych wymogów godziny psychoterapii (lub innego doświadczenia osobistego) i superwizji odbyte poza ośrodkiem szkolącym.

3. Rekrutacja i uzyskiwanie świadectwa

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim.
 2. Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie ustalonej procedury.
 3. Świadectwo ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie spełnienia określonych wymogów, o których kandydat jest informowany w momencie przyjęcia na szkolenie.