Certyfikaty superwizora psychologii klinicznej dziecka

Warunki formalne i procedura uzyskiwania oraz odnawiania
certyfikatów superwizora psychologii klinicznej dziecka
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą ZG PTP z dniu 24 czerwca 2015

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne przyznaje certyfikat superwizora psychologii klinicznej dziecka.
 2. Certyfikat ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska dziecięcych psychologów klinicznych, a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych dla odbiorców usług psychologicznych.
 3. Certyfikat superwizora psychologii klinicznej dziecka potwierdza kompetencje do udzielania konsultacji i wsparcia merytorycznego psychologom i zespołom zajmującym się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom.
 4. Superwizor powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na stawianie diagnozy, kierowanie postępowaniem terapeutycznym i profilaktycznym wobec dzieci i rodzin.
 5. Za procedurę rekomendacyjną i wydanie certyfikatu pobierana jest opłata certyfikacyjna w wysokości 0,17 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość opłaty ogłaszana jest corocznie w komunikacie Zarządu Głównego na stronie internetowej.


II. Tryb zgłaszania wniosków o certyfikat superwizora

 1. Kandydat ubiegający się o przyznanie certyfikatu przedstawia następujące dokumenty:
  1. 1.Wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora psychologii klinicznej dziecka, według załączonego wzoru (wniosek), stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

  1. 2.Zaświadczenie o członkostwie w PTP;
  1. 3.Kopię dyplomu ukończenia studiów psychologicznych;
  1. 4.Poświadczenie wykonywania zawodu psychologa w praktyce klinicznej przez co najmniej 15 lat, w tym co najmniej 10 lat pracy z pacjentem dziecięcym;
  1. 5.Co najmniej jeden z następujących dokumentów:
  • dyplom uzyskania specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej;
  • dyplom nadania stopnia naukowego doktora, przy czym tematyka pracy będącej podstawą jego uzyskania powinna dotyczyć obszaru psychologii klinicznej dziecka;
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub innych szkoleń w zakresie objętym certyfikatem w wymiarze co najmniej 300 godzin;
  1. 6. Dowód wniesienia opłaty za procedurę rekomendacyjną.
 2. Kandydat jest zobowiązany przedstawić 2 studia przypadku będące prezentacją jego własnej pracy klinicznej. Studia te powinny dawać wgląd w psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwijania się zaburzeń, a także opisywać planowane oddziaływania psychologiczne lub przebieg terapii.
 3. Kandydat, składając wniosek, jest zobowiązany udokumentować osiągnięcia zawodowe takie jak:
  • publikacje z zakresu psychologii klinicznej dziecka;
  • autorstwo programów terapeutycznych;
  • kierowanie ośrodkiem udzielającym pomocy psychologicznej;
  • licencje i certyfikaty zawodowe w dziedzinie związanej merytorycznie z obszarem, którego dotyczy certyfikat wydane przez inne stowarzyszenia naukowe;
  • staże naukowe i kliniczne w znaczących placówkach, itp.


III. Postępowanie certyfikacyjne

 • Dokumenty oraz studia 2 przypadków należy przesłać na adres Zarządu Głównego PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze ZG PTP.
 • Biuro Zarządu Głównego przedstawia dokumenty Komisji Rekomendacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 • O przyznanie certyfikatu Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego PTP. Zarząd Główny zawiadamia kandydata pisemnie o przyznaniu mu certyfikatu. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu i legitymacji następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu.
 • O odmowie przyznania certyfikatu Komisja zawiadamia pisemnie kandydata. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z możliwością odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej. Regulamin Komisji Odwoławczej ustalany jest odrębnie.
 • Za procedurę rekomendacyjną i wydanie certyfikatu pobierana jest opłata certyfikacyjna w wysokości 0,17 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość opłaty ogłasza corocznie Zarząd Główny PTP w komunikacie.
   

Opłaty

Opłata certyfikacyjna wynosi 0,17 przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 962,63 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę 60% opłaty 710,42 zł
 • za przyznany certyfikat 40% opłaty 473,62 zł

Odnowienie: 50% opłaty do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku

 • opłata 592,02 zł

Opłaty należy wnosić na konto:

PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Z dopiskiem: procedura certyfikatu superwizora psychologii klinicznej dziecka/certyfikat superwizora

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.


Postępowanie w okresie przejściowym:

 1. Procedury certyfikacyjne rozpoczęte przed wejściem uchwały w życie są kontynuowane na nowych zasadach, przy czym uwzględnia się te dotychczasowe wymogi formalne, które w sposób korzystniejszy umożliwiały przystąpienie do procedury.
 2. Certyfikaty konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka uzyskane do końca 2009 roku automatycznie stają się certyfikatami superwizora psychologii klinicznej dziecka, a okres ich ważności wynosi dwa lata liczone od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonego terminu spowoduje jego wygaśniecie.
 3. Certyfikaty konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka uzyskane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stają się automatycznie certyfikatami superwizora psychologii klinicznej dziecka, okres ich ważności wynosi siedem lat liczonych od daty wejścia w życie uchwały
   

IV. Odnawianie ważności certyfikatów

 1. Certyfikat superwizora psychologii klinicznej dziecka ważny jest 7 lat od daty przyznania przez Zarząd Główny PTP.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem za potwierdzeniem odbioru informuje superwizora psychologii klinicznej o konieczności jego odnowienia.
 3. Superwizor w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek o odnowienie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, zawierający informacje o swojej działalności w okresie od czasu uzyskania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej dziecka lub ostatniego odnowienia certyfikatu, w tym:
  • informacje o wykonywanej działalności zawodowej;
  • informacje o działalności na rzecz własnego doskonalenia zawodowego, takiej jak udział w szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych;
  • informacje o działalności w roli szkoleniowca wyrażającej się w prowadzonych superwizjach, szkoleniach, opiece nad stażystami, wystąpieniach konferencyjnych oraz publikacjach;
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, profesjonalnych i etycznych do pełnienia funkcji superwizora psychologii klinicznej dziecka.
 4. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Rekomendacyjna. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i w trybie analogicznym do procedury rekomendacyjnej.
 5. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
 6. Nie złożenie wniosku o odnowienie certyfikatu przed upływem jego terminu ważności powoduje jego wygaśnięcie.