Rekomendowane placówki świadczące usługi psychologiczne

Zasady uzyskiwania rekomendacji PTP
przez placówki i osoby świadczące usługi psychologiczne
Uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu afiliowania placówek psychologii stosowanej
przy Zarządzie Głównym PTP z wyłączeniem placówek szkolących w zakresie psychoterapii

O afiliację może ubiegać się placówka zatrudniająca co najmniej jednego psychologa odpowiedzialnego za działalność psychologiczną.
Wniosek o afiliację rozpatruje Rada Rekomendacyjna PTP.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wypełnioną ankietę dla placówki starającej się o rekomendację.
  2. Życiorysy zawodowe kierownika, psychologów i terapeutów pracujących w placówce. Każdy życiorys powinien być podpisany. Należy w nim podać informację o zespołach, z którymi się współpracowało, przebytych szkoleniach, uzyskanych certyfikatach oraz omówić samodzielnie wykonywane przedsięwzięcia i zadania zawodowe.
  3. Wykaz osób odpowiedzialnych za standardy psychologiczne, opis zakresu usług psychologicznych oraz uprawnienia i kompetencje do realizowania tych usług.
  4. Szczegółową informację o prowadzonych i planowanych przedsięwzięciach psychologicznych.
  5. Deklarację opłat opinii dwóch recenzentów; Rada wybiera recenzentów, którzy ustalają wysokość opłaty, a placówka starająca się o afiliację dokonuje wpłat tych sum na konto ZG PTP.
  6. Aktualne zaświadczenie o przynależności psychologów zatrudnionych w placówce do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i opłaceniu przez nich składek.

Po złożeniu wniosku placówka wpłaca określoną przez Zarząd Główny PTP kwotę zawierającą koszty procedury rekomendacyjnej, koszty recenzentów i wszelkie koszty związane z działaniami opiniodawczymi / weryfikacyjnymi.

Placówka, która uzyska zgodę na afiliację przy PTP opłaca roczne składki wspierające w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PTP, a mianowicie:

  1. osoba prawna - nie mniej niż dziesięciokrotną wysokość aktualnie obowiązującej składki członkowskiej w PTP
  2. osoba fizyczna jednoosobowo świadcząca usługi psychologiczne - nie mniej niż pięciokrotną wysokość aktualnie obowiązującej składki członkowskiej w PTP

Indywidualnie wysokość składki dla każdej placówki rekomendowanej ustala Rada Rekomendacyjna. Po wyrażeniu zgody przez Radę na afiliację placówki i po zatwierdzeniu rekomendacji przez Zarząd Główny PTP jest ona zobowiązana podpisać z Polskim Towarzystwem Psychologicznym umowę cywilno-prawną i wnieść do Towarzystwa określoną w umowie składkę w ciągu miesiąca od podpisania umowy oraz przedstawić wszystkie druki firmowe i pieczątki zawierające sformułowanie: "Placówka afiliowana przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym".

Placówka afiliowana po upływie roku od uzyskania afiliacji składa sprawozdanie merytoryczne wraz z informacjami zwrotnymi od klientów. Przyjęcie sprawozdania przez Radę Rekomendacyjną stanowi podstawę do przedłużenia rekomendacji.

Informacja o afiliowaniu placówki jest zamieszczana na stronie internetowej PTP. Zmiany w organizacji placówki afiliowanej polegające na: zmianie składu osobowego, zmianie danych adresowych i kontaktowych, zmianie dni i godzin wykonywania zadań, powinny być niezwłocznie przekazane do Rady Rekomendacyjnej.