Trójstopniowy system regulacji etycznych PTP

TRÓJSTOPNIOWA STRUKTURA REGULACJI ETYCZNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Trójstopniowa struktura regulacji etycznych PTP jest postulatem kształtowania wrażliwości moralnej psychologów i wynikającej z tego odpowiedzialności zawodowej. Pozwala na odwołanie się od szczegółowych ustaleń do bardziej ogólnych zasad w sytuacjach niejednoznacznych i rodzących dylematy etyczne. Stanowi drogowskaz, którym powinien kierować się każdy psycholog.

Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 30 listopada 2018 roku pozytywnie zaopiniowało projekt wprowadzenia hierarchicznej (3-stopniowej) struktury regulacji etycznych, zamiast dotąd obowiązującego jednolitego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP (PTP, 1991), który został uchylony. Projekt został przygotowany przez zespół działający przy Oddziale Krakowskim PTP w składzie: Anna Bogatyńska-Kucharska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Steć, Marcin Szafrański.

Trójstopniowa struktura Kodeksu etycznego psychologa PTP w wersji docelowej:

I Poziom: Kodeks Etyczny Psychologa PTP (PTP, 2018) to wykładnia wartości wyrażonych zasadami ogólnymi, którymi kieruje się każdy psycholog. Został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 2 grudnia 2018 roku. Stanowi analogię – pod względem formalnym – do zapisów Meta-Kodeksu (Meta-codeEuropean Federation of Psychologists Associations (EFPA). To nadrzędny Kodeks wobec pozostałych regulacji etycznych.

II Poziom: kodeksy etyczne psychologa PTP w obszarach szczegółowych. Składać się będzie z zasad etycznych poświęconych specyficznym działaniom psychologicznym (diagnozie, poradnictwu, badaniom naukowym i inne). Walne Zgromadzenie Delegatów PTP zobowiązało Zarząd Główny PTP do tworzenia zespołów mających opracować regulacje szczegółowe. Bazą II części mają być m.in. propozycje przedstawione przez sekcje PTP (opracowane w 2018 roku). W dniu 12 maja 2023 roku zatwierdzony został pierwszy kodeks szczegółowy – Kodeks Diagnozy Psychologicznej PTP (PTP, 2023).

III Poziom: Standardy odwołujące się do regulacji etycznych w obszarach szczegółowych (np. poświęcone diagnozie, w biznesie i inne). Zakłada się stałą aktualizację w odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania w pracy psychologa (np. praca online). Standardy diagnozy psychologicznej

3-stopniowa struktura regulacji etycznych PTP jest nadrzędna wobec stosowanych procedur i algorytmów. Pomimo szczegółowych wytycznych, opartych na dowodach naukowych i doświadczeniu praktycznym, nie da się uniknąć dylematów i problemów etycznych w różnych obszarach oddziaływań psychologicznych. Psycholog winien być szczególnie wrażliwy na kwestie etyczne.

opracowanie:
Beata Wójtowicz
dr Anna Bogatyńska-Kucharska