Program PARTNER

Program PARTNER

Warszawa, lipiec 2006 roku


Podstawowym celem programu PARTNER jest wspieranie profesjonalnych szkoleń, programów lub instytucji psychologicznych. Ważnym celem jest także pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie potrzebnej środowisku  struktury PTP – Zarządu Głównego i oddziałów terenowych.

PARTNER polega na umożliwieniu działania w ramach struktury merytorycznej PTP firmom, które chcą organizacyjnie i finansowo działać poza Towarzystwem. Istotą programu jest dobrowolne poddanie się procedurom kontroli merytorycznej PTP.

Po opisanej poniżej procedurze przyjmowania konkretnego projektu do programu PARTNER PTP podpisuje z konkretnym podmiotem gospodarczym umowę o wspólnym przedsięwzięciu. W umowie zawarte jest sformułowanie, że:

 1. firma (tu nazwa własna PARTNERA) jest odpowiedzialna za merytoryczny poziom usługi, za organizację i finanse projektu,
 2. PTP prowadzi nadzór merytoryczny lub/i superwizuje nad projektem,
 3. ustalone w umowie zaświadczenia, pisma do władz terenowych i centralnych, a także rożnego rodzaju funduszów i fundacji sygnowane są nazwą PTP i nazwą PARTNERA.


Przyjmowanie projektu

Komisja ds. programu PARTNER ocenia projekt. W ocenie bierze pod uwagę:

 • czy projekt już był realizowany w strukturach PTP (przez ten sam zespół),
 • czy osoby kierujące projektem są na listach rekomendacyjnych PTP,
 • czy projekt ma pozytywne opinie ekspertów.

Komisja ma prawo:

 • przyjąć projekt,
 • odrzucić,
 • zaproponować procedurę weryfikacyjną, którą opłaca autor projektu.

Procedura weryfikacyjna polega na zwróceniu się o opinię lub recenzję do:

 • oddziału terenowego PTP, jeżeli projekt ma charakter regionalny,
 • do wybranych przez Komisję ekspertów.

Komisja ma prawo także postawić dodatkowe warunki, np. wyrywkową kontrolę lub poddanie projektu superwizji.

Komisja kieruje się zasadą: "Jeżeli nie ma wyraźnych powodów do odmowy, projekt jest przyjmowany (ew. po procedurze weryfikacyjnej)".

Finanse

 1. Wysokość środków, które z konkretnego projektu trafić mają do PTP, jest każdorazowo negocjowana  przez Komisję i PARTNERA.
 2. Przyjmuje się zasadę, że do PTP wpływa 5 % obrotu, tj. całości środków przeznaczonych na projekt.
 3. W przypadku dużych kosztów przedmiotowych (wynajem ośrodków, zakup niezbędnych materiałów, itp.) procent może być zmniejszony lub ustalana konkretna kwota.
 4. W przypadku np. większego wykorzystania struktury PTP procent może być zwiększony.
 5. Z uzyskanych środków finansowana jest praca Komisji i jej obsługa biurowa.
 6. Nadwyżke środków przeznacza się na cele statutowe PTP.
 7. Nadwyżkę środków z realizacji  programu regionalnego przeznacza się:
  • w wysokości 50 % na Zarząd Główny PTP,
  • w wysokości 50 % na oddział terenowy na terenie którego program jest realizowany.


Zasady składania wniosków do programu PARTNER

Wnioski powinny składać się z dwóch części:

I.  Opis planowanego przedsięwzięcia.
II. Informacja o osobach realizujących przedsięwzięcie.

 Ad. I. Opis projektu składa się z:

 1. Merytorycznego opisu zadania wraz z uzasadnieniem celowości jego podjęcia.
 2. Harmonogramu etapów realizacji zadania.
 3. Kosztorysu zadania wraz z informacją o źródłach finansowania.
 4. Dla kogo przewidziane jest szkolenie i ilu będzie uczestników.

 Ad. II. Informacje o osobach realizujących przedsięwzięcie:

 1. Życiorys zawodowy osoby odpowiedzialnej za realizacje programu. W życiorysie tym należy podać informacje o zespołach, z którymi się współpracowało, przebytych szkoleniach, uzyskanych certyfikatach, rekomendacjach czy licencjach oraz realizowanych samodzielnie zadaniach czy przedsięwzięciach.
 2. Informacje o zawodowych  kompetencjach osób realizujących omawiane zadania.


Procedura opiniowania wniosków ustalona zostaje przez Komisję. W przypadku składania wniosku przez osobę posiadającą rekomendacje czy licencje PTP, Komisja ustala procedurę skróconą.