Statut PTP

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

z siedzibą w Warszawie
(tekst ujednolicony)

w brzmieniu uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 21 września 2005 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Walnych Zgromadzeń Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: z dnia 27 stycznia 2007 roku ; z dnia 1 grudnia 2012 roku; z dnia 28 listopada 2015 roku; z dnia 29 lutego 2020 roku oraz z dnia 12 maja 2023 roku.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


Artykuł 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w dalszej części zwane "Towarzystwem".

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto stołeczne Warszawa. Towarzystwo dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, oraz posiada osobowość prawną.

Artykuł 4

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe, sekcje i inne placówki na zasadach określonych w niniejszym statucie. Oddziały terenowe oraz placówki wskazane uchwałą Zarządu Głównego mogą posiadać osobowość prawną.

Artykuł 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Artykuł 6

1. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Towarzystwo wydaje swoim członkom legitymacje.

Artykuł 7

1. Towarzystwo opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z prowadzonej działalności, w tym działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.


Rozdział II

Cele i formy działania

Artykuł 8

1. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii, jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.
2. Towarzystwo w ramach działalności pożytku publicznego realizuje cel określony w ust. 1, w szczególności przez:
1) stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;
2) ochronę profesji i etosu psychologa wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychologicznych;
3) inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych;
4) działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przestępstw, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem oraz pomocy w
ochronie dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przestępstwem;
5) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii;
6) reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych związkowych i samorządowych;
7) utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą;
8) dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych;
9) działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki psychologicznej;
10) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych;
11) inspirowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.);
12) szerzenie i popularyzację wiedzy psychologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych;
13) działania na rzecz podnoszenia, jakości usług psychologicznych poprzez system rekomendowania specjalistycznych umiejętności psychologicznych;
14) prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności psychologicznych;
15) prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami oraz prowadzenie biblioteki Towarzystwa.
3. Przedmiot działalności Towarzystwa określony w ust 2 pkt 1 – 7 realizowany jest w formie działalności nieodpłatnej, działalność określona w ust 2 pkt 8-15 realizowana jest w formach odpłatnych.
4. Towarzystwo w ramach działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celu, o którym mowa w ust.1 popularyzuje wiedzę psychologiczną, stwarza warunki dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, oddziaływań psychologicznych oraz warunki do
wykorzystywania wypracowanych przez naukę technik i metod badawczych w różnych dziedzinach życia poprzez:
1) wydawanie i sprzedaż książek oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej w różnych formach,
2) wydawanie i sprzedaż testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych i edukacyjnych w różnych formach i na różnych nośnikach,
3) działalność w zakresie prowadzenia i wspomagania prac badawczorozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,
4) działalność w zakresie edukacji i kształcenia,
5) działalność w zakresie rekrutacji pracowników,
6) produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań o charakterze edukacyjnym,
7) produkcję i sprzedaż gier i zabawek edukacyjnych,
8) świadczenie usług psychologicznych,
9) inną działalność umożliwiającą realizację celów, o których mowa w ust. 4.
5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej i utworzeniu jednostek prowadzących działalność, o której mowa w ust. 4, w tym ich form prawnoorganizacyjnych, podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.
6. Towarzystwo prowadzi odrębny system ewidencji rachunkowej działalności odpłatnej i nie odpłatnej oraz odrębnie dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Artykuł 9

System potwierdzania kwalifikacji i umiejętności
1. Wykonując zadania o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 13, Towarzystwo udziela osobom fizycznym i innym podmiotom świadczącym usługi diagnozy i pomocy psychologicznej oraz kształcącym w tym zakresie: rekomendacji i certyfikatów specjalistycznych umiejętności poprzez system rekomendowania specjalistycznych umiejętności psychologicznych.
2. Towarzystwo prowadzi na swojej stronie internetowej listę osób fizycznych i placówek, którym udzielono certyfikatu lub rekomendacji.
3. O rekomendację lub certyfikację Towarzystwa może ubiegać się osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
1) ukończyła studia wyższe na poziomie magisterskim,
2) zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie wynikającym z obszaru certyfikacji lub rekomendacji.
4. O rekomendację mogą się również ubiegać ośrodki kształcące w dziedzinie psychoterapii oraz placówki świadczące usługi psychologiczne, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
5. Rekomendacja lub certyfikat mogą być udzielane w różnorodnych obszarach kompetencji i umiejętności psychologicznych, w szczególności takich jak:
1) Interwencja kryzysowa,
2) Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń,
3) Psychoterapia i superwizja psychoterapii,
4) Superwizja psychologii klinicznej dziecka,
5) Opiniowanie sądowo-psychologiczne,
6) Psychologia sportu,
7) Psychologia lotnicza,
8) Trening i superwizja warsztatu umiejętności psychospołecznych,
9) Trening interpersonalny i superwizja treningu interpersonalnego,
6. Wniosek o certyfikat lub rekomendację podlega rozpatrzeniu przez komisję powołaną przez Zarząd Główny dla danego obszaru do rozpatrywania wniosków o certyfikat lub rekomendację.
7. Rekomendacje i certyfikaty udzielane są w oparciu o kryteria i procedurę szczegółowo określone dla każdego z obszarów z osobna, uchwałą Zarządu Głównego i opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wskazuje ponadto: czas na jaki przyznawana jest rekomendacja lub certyfikat, odpłatność, warunki przedłużenia.
8. Zaproponowana przez komisję, o której mowa w ust. 6 rekomendacja lub certyfikat podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa.
9. Rekomendacja lub certyfikat ulega zawieszeniu w przypadku:
1) nieprzystąpienia w terminie do postępowania o odnowienie rekomendacji lub certyfikatu, jeżeli dla danego obszaru konieczność taką przewiduje uchwała Zarządu Głównego – do czasu odnowienia rekomendacji lub certyfikatu;
2) nieopłacania składek członkowskich lub niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań, o których mowa w art. 21 Statutu przez co najmniej 3 lata – do czasu uregulowania zaległości;
3) innych przypadkach wynikających z uchwały Zarządu Głównego, obowiązującej w chwili przyznania rekomendacji lub certyfikatu.
10. Rekomendacja lub certyfikat traci moc w przypadku:
1) braku możliwości skutecznego zawiadomienia osoby zainteresowanej o zawieszeniu certyfikatu lub rekomendacji, z przyczyn, o których mowa w ust. 9 lub niespełnienia wymogów przywrócenia rekomendacji w wyznaczonym terminie;
2) niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań, o których mowa w art. 21
3) nieodebrania dokumentów rekomendacyjnych w ciągu roku od daty zawiadomienia o przyznaniu rekomendacji;
4) cofnięcia rekomendacji przez Zarząd Główny w przypadkach naruszenia warunków jej przyznania;
5) innych przypadkach wynikających z uchwały Zarządu Głównego obowiązującej w chwili przyznania rekomendacji lub certyfikatu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) nadzwyczajnych;
3) wspierających;
4) honorowych.

Artykuł 11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, posiadająca dyplom magistra psychologii po ukończeniu studiów jednolitych lub studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia oraz wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków zwyczajnych.


Artykuł 12

1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, posiadająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim oraz wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim.
2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać również student kierunku psychologicznego, po zaliczeniu, co najmniej trzeciego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po uzyskaniu dyplomu magistra psychologii nabywają praw członków zwyczajnych.
3. Członkostwo nadzwyczajne studenta psychologii ustaje w przypadku nie uzyskania dyplomu magistra psychologii w ciągu 5 lat od daty wstąpienia do Towarzystwa lub rezygnacji ze studiów.

Artykuł 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa. Wniosek w sprawie przyjęcia członka wspierającego opiniuje Zarząd Oddziału właściwy dla terenu, na którym działa kandydująca osoba prawna.

Artykuł 14

Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji kandydata złożonej co najmniej w formie dokumentowej, zawierającej zobowiązanie przestrzegania Statutu Towarzystwa oraz Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kopia deklaracji jest niezwłocznie przesyłana do Zarządu Głównego.

Artykuł 15

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
2) udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
3) korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
4) rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa.

Artykuł 16

1. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w artykule 11 Statutu, Zarząd Oddziału - na wniosek zainteresowanego - podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka z zaliczeniem stażu członkowskiego.

Artykuł 17

Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

Artykuł 18

1. Członkostwo honorowe nadaje - na wniosek Zarządu Głównego - Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej psychologii.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej psychologii.
4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

Artykuł 19

1. W uznaniu zasług dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznaczenie "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego". Odznaczenie "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" może być przyznane również obywatelowi
innego państwa.
2. W uznaniu zasług dla polskiej psychologii Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznaczenie "Zasłużony dla polskiej psychologii.” Odznaczenie "Zasłużony dla polskiej psychologii" może być przyznane również obywatelowi innego państwa.
3. Wnioski w sprawie odznaczeń wysuwa Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału.
4. Szczegółowe zasady i tryb formułowania wniosków o nadawanie odznaczeń określa Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

Artykuł 20

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
2) aktywnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa oraz udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej zapisanych w Kodeksie Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej;
4) regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek płacenia składek nie dotyczy członków emerytów.

Artykuł 21

1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w wyniku:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału Towarzystwa,
3) skreślenia przez Zarząd Oddziału w drodze uchwały z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata po uprzednim jednokrotnym upomnieniu,
4) skreślenia przez Zarządu Oddziału z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
5) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 Zarząd Oddziału w podjętej uchwale wskazuje przyczyny skreślenia.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie skreślenia, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust 3.
5. W przypadku ustania członkostwa jego przywrócenie może nastąpić zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału:
1) jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 2 to jego przywrócenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego i na zasadach uwzględniających indywidualne powody rezygnacji z członkostwa.
2) jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 3 to jego przywrócenie może nastąpić jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

Artykuł 22

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku utraty osobowości prawnej lub nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Artykuł 23

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Sprawowanie tej samej funkcji we władzach Towarzystwa ogranicza się do dwóch kolejnych kadencji
4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Artykuł 24

Posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
1. Jeżeli członkowie władzy Towarzystwa wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu władz Towarzystwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem dokładnego opisu sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu jest przekazywana:
1) w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 6 tygodni przed odbyciem Zgromadzenia;
2) w przypadku pozostałych władz – co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem;
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Towarzystwa odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3 pkt 3 można udzielić jedynie członkowi tej samej władzy.

Zasady i tryb kampanii wyborczej do władz Towarzystwa

Artykuł 25

Nad przygotowaniem i przebiegiem kampanii wyborczej pieczę sprawuje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. W tym celu:
1) w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego kończącego kadencję ustępujących władz Towarzystwa ogłasza rozpoczęcie kampanii;
2) przyjmuje zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Towarzystwa od: zainteresowanych kandydatów, grup liczących nie mniej niż 10 członków zwyczajnych, Zarządów Oddziałów oraz Zarządu Głównego;
3) uzyskuje od zgłoszonych kandydatów pisemne wyrażenie ich zgody;
4) umożliwia kandydatom realizację kampanii wyborczej, ogłaszając nazwiska kandydatów na stronie internetowej Towarzystwa niezwłocznie po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.

Artykuł 26

1. Kandydaci na przewodniczącego mają prawo do:
1) przedstawienia swojego programu wyborczego w pismach i biuletynach Towarzystwa i na stronie internetowej;
2) przedstawienia swojego programu wyborczego członkom Towarzystwa bezpośrednio na zebraniach dowolnych oddziałów, sekcji, grup, zespołów specjalistycznych itp., a w tym także o zasięgu ogólnopolskim.
2. Kandydaci realizujący uprawnienia wynikające z ust.1 pkt 1 i 2 mają prawo do jednakowej pomocy materialno-organizacyjnej ze strony władz Towarzystwa.

Artykuł 27

Przypadki naruszenia zasad kampanii wyborczej mogą stanowić przedmiot skargi do Sądu Koleżeńskiego. Właściwym dla rozpoznania skargi jest Sąd II Instancji.


Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

Artykuł 28

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, w dalszej części zwane "Walnym Zgromadzeniem".
2. Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Artykuł 29

1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:
1) delegaci wybrani w tym celu przez ostatnie Walne Zebrania Oddziałów w liczbie nie większej niż jeden delegat na 20 członków zwyczajnych Oddziału,
2) członkowie honorowi Towarzystwa - z ograniczeniem wynikającym z art.18 pkt 2.
2. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:
1) zaproszeni goście,
2) przedstawiciele członków wspierających.
3) członkowie ustępujących władz Towarzystwa, którzy nie zostali wybrani delegatami.

Artykuł 30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na trzy lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia, co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

Artykuł 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
3) rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
4) wybór przewodniczącego Towarzystwa i przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego; kandydatury do władz zgłaszają w czasie Walnego Zgromadzenia: delegaci, członkowie honorowi oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Zgłaszający kandydaturę osoby nieobecnej na obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów przedkładają do Komisji Skrutacyjnej pisemną jej zgodę na kandydowanie;
5) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
6) nadawanie - na wniosek Zarządu Głównego - członkostwa honorowego Towarzystwa i przyznawanie odznaczeń Zasłużony dla PTP oraz Zasłużony dla polskiej psychologii;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
8) uchwalanie zmian w statucie;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;
10) rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Delegatów;
11) rozstrzyganie odwołań od decyzji Walnego Zebrania Oddziału i Zarządu Głównego;
12) rozstrzyganie skarg na orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji w trybie kasacji. Podjęcie uchwały o uwzględnieniu skargi kasacyjnej skutkuje uchyleniem orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i skierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Koleżeński I instancji.
13) Wybór delegatów Towarzystwa do organizacji międzynarodowych, w szczególności EFPA – Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych oraz IUPsyS - Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych.

Artykuł 32

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej 1/5 liczby Zarządów Oddziałów.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i odbywa się nie później niż 6 tygodni od momentu zwołania oraz obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą delegaci wybrani przez ostatnie Walne Zebrania Oddziałów oraz - z ograniczeniem wynikającym z art. 18 pkt 2 - członkowie honorowi Towarzystwa.

Zarząd Główny

Artykuł 33

1. W skład Zarządu Głównego Towarzystwa, wchodzą Przewodniczący Towarzystwa oraz członkowie w liczbie od piętnastu do dwudziestu pięciu wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa w Towarzystwie w czasie trwania kadencji osoby wybranej, Zarząd Główny ma prawo kooptacji nowych osób spośród delegatów na ostatnie Walne Zgromadzenie, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/5 ( jednej piątej) jego składu.
3. Kooptacji dokonuje się kolejno spośród delegatów, którzy na Walnym Zgromadzeniu kandydując do Zarządu Głównego, uzyskali najwięcej głosów a nie weszli do jego składu.
4. W przypadku braku takich osób, członkom Zarządu Głównego przysługuje prawo kooptacji osoby spośród innych delegatów na ostatnie Walne Zgromadzenie. Kooptacji dokonuje się w wyniku wyboru przez członków Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym.
5. Osoba dokooptowana pełni swą funkcję do końca kadencji pozostałych członków Zarządu Głównego.
6. Jeżeli sytuacja określona w ust. 2 dotyczy przewodniczącego Towarzystwa, funkcję tę pełni do końca kadencji jeden z wiceprzewodniczących, wybrany przez członków Zarządu Głównego w tajnym głosowaniu.
7. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie, którego przeciętna miesięczna wysokość nie może przekroczyć limitu określonego w przepisach o działalności pożytku publicznego dla wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu Głównego określa uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów.
8. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu Głównego nie wyklucza zawarcia z członkiem Zarządu Głównego odrębnej umowy na wykonanie za wynagrodzeniem usługi wykraczającej poza zakres obowiązków członka Zarządu Głównego, przy czym wynagrodzenie z tytułu odrębnej umowy nie jest wliczane do limitu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, o ile
przedmiot usługi nie wiąże się z wykonywaniem przez Towarzystwo odpłatnej działalności pożytku publicznego.
9. Niezależnie od brzmienia ust. 7 i 8, Członkom Zarządu Głównego przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa powszechnego.
10. Ustępy 7-9 stosuje się odpowiednio do członków zarządów oddziałów posiadających osobowość prawną. O przyznaniu i wysokości wynagrodzenia decyduje Walne Zebranie Oddziału.

Artykuł 34

1. W obradach plenarnych Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.
2. W obradach plenarnych Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele:
1) Sądu Koleżeńskiego,
2) Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) Zarządów Oddziałów Towarzystwa,
4) wydzielonych Placówek Towarzystwa,
5) Placówek Towarzystwa posiadających osobowość prawną.

Artykuł 35

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu z zachowaniem dbałości o jego wizerunek;
2) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
3) uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
4) zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa z zastrzeżeniem art.73;
7) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów;
8) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, placówek, komisji problemowych stałych i okresowych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Towarzystwa;
9) określanie zasad rekomendowania specjalistycznych umiejętności profesjonalnych;
10) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów sekcji i komisji stałych, czasowych i rekomendacyjnych;
11) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie członkostwa honorowego Towarzystwa;
12) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania odznaczeń "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" oraz „Zasłużony dla polskiej psychologii”.;
13) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w organizacjach krajowych i zagranicznych;
14) powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw i pism Towarzystwa;
15) podejmowanie uchwał wskazujących placówki Towarzystwa, które posiadają osobowość prawną;
16) ustalanie zasad opiniowania uchwał zarządów oddziałów terenowych Towarzystwa o nadanie oddziałowi osobowości prawnej;
17) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej i utworzeniu jednostek prowadzących działalność gospodarczą i ich form prawnoorganizacyjnych.
18) rozstrzyganie w kwestii odwołań członków od decyzji Zarządów Oddziałów i Sekcji.

Artykuł 36

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy, członków w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, i są prowadzone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

Artykuł 37

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona osoby pełniące kluczowe funkcje niezbędne dla właściwego prowadzenia działalności Towarzystwa i realizacji celów statutowych, w tym: dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika oraz rzecznika prasowego Towarzystwa.
2. Zarząd Główny ma możliwość powołania zastępców sekretarza generalnego, skarbnika oraz rzecznika prasowego Towarzystwa.
3. Wszędzie tam, gdzie nie jest to wskazane w regulaminie Zarządu Głównego, tryb i sposób wykonywania obowiązków przez zastępców określony jest uchwałą Zarządu Głównego.
4. Zarząd Główny w razie potrzeb ma możliwość określania kolejnych istotnych z punktu widzenia działalności Towarzystwa funkcji w Zarządzie. Zarząd wybiera osoby pełniące te funkcje ze swojego grona.
5. Niedozwolone jest łączne sprawowanie przez jedną osobę dwóch ze wskazanych w pkt 1 funkcji, podobnie jak łączenie dowolnej z nich z funkcją przewodniczącego Towarzystwa.
6. Zarząd określa zakres obowiązków, uprawnień i kompetencji związanych z wykonywaniem poszczególnych funkcji w Zarządzie w drodze uchwały z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnego oraz regulaminu Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna

Artykuł 38

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się od czterech do sześciu osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Do uzupełniania składu Głównej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio art. 31 ust. 2 - 4
3. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:
1) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
2) nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego.
3) nie pełni żadnej funkcji w Towarzystwie.
4. Członkowi Głównej Komisji Rewizyjnej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej, przysługuje natomiast zwrot kosztów przejazdów związanych z realizacją zadań.

Artykuł 39

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Towarzystwa.
2. Działalność kontrolna Głównej Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności władz Towarzystwa oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego i innych agend Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
5. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Artykuł 40

1. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje i koordynuje pracę Komisji Rewizyjnych w Oddziałach i Placówkach Towarzystwa posiadających osobowość prawną.
2. Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Sąd Koleżeński

Artykuł 41

1. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
2. Do Sądu Koleżeńskiego wybierane mogą być osoby, których staż członkowski w Towarzystwie wynosi, co najmniej 5 lat.
3. Do Sądu Koleżeńskiego nie mogą kandydować członkowie, wobec których toczy się postępowanie przed Sądem Koleżeńskim. Członkowie Sądu I Instancji z poprzedniej kadencji nie mogą stanowić więcej niż jedną trzecią (1/3) składu Sądu II Instancji w następnej kadencji.
4. Sąd I instancji składa się od dziesięciu do dwunastu członków, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
5. Sąd II instancji składa się od siedmiu do ośmiu członków, w tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który jest z urzędu przewodniczącym Sądu II instancji.
6. Zasady organizacji i tryb działania Sądu Koleżeńskiego I i II instancji określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Do uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio art. 33 ust. 2 – 4.

Artykuł 42

1. Sąd Koleżeński jest jedynym organem Towarzystwa powołanym do:
1) orzekania o zgodności postępowania członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Statutem Towarzystwa,
2) rozstrzygania - wynikłych w obrębie Towarzystwa - sporów między członkami,
3) rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa.
2. Od orzeczeń II instancji Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom prawo złożenia skargi kasacyjnej do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji.
3. Regulamin Sądu Koleżeńskiego określa tryb postępowania kasacyjnego oraz organ za pośrednictwem, którego skarga ma być wniesiona do Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sprawuje pieczę nad przygotowaniem i przebiegiem kampanii wyborczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Jednostki terenowe Oddziały, Sekcje i Placówki Towarzystwa

Artykuł 43

1. Na wniosek, co najmniej dwudziestu członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących na jednym terenie Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Towarzystwa.
2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny.
3. Oddziały używają pieczęci o treści - Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Zarząd Oddziału w __________.

Artykuł 44

Rozwiązanie Oddziału terenowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek:
1) Walnego Zebrania Oddziału zgodnie z art. 49 pkt. 8,
2) Komisji Rewizyjnej Oddziału zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną,
3) Zarządu Głównego zaakceptowany przez Główną Komisję Rewizyjną.

Artykuł 45

1. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Oddziału

Artykuł 46

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału, zwane w dalszej części Statutu Walnym Zebraniem.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Artykuł 47

1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni oraz - z ograniczeniami wynikającymi z art. 18 pkt 2 i art. 16 pkt 1 Statutu odpowiednio - członkowie honorowi i członkowie nadzwyczajni.
2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele członków wspierających i inni zaproszeni goście.

Artykuł 48

1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na trzy lata w dacie i miejscu wyznaczonych przez Zarząd Oddziału.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia, co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo przynajmniej jednej piątej liczby członków Oddziału - nie mniej jednak niż dziesięciu osób. Prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ma także Zarząd Główny Towarzystwa.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni licząc od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i odbywa się nie później niż w ciągu 21 dni od momentu zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 49

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej;
3) rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
4) wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Oddziału, a także składu Komisji Rewizyjnej;
5) wybór delegatów i ich zastępców do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
6) ustalanie nagród lub wyróżnień specjalnych i zatwierdzanie ich regulaminów;
7) podejmowanie uchwał w sprawie osobowości prawnej, zaopiniowanych przez Zarząd Główny. Uchwała taka musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału;
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału. Uchwała taka musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału.

Artykuł 50

Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, z wyłączeniem art. 49 pkt 7 i 8.

Zarząd Oddziału

Artykuł 51

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego oraz czterech do dziesięciu członków.
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zebranie uzupełnienie składu Zarządu Oddziału odbywa się na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

Artykuł 52

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem Towarzystwa, postanowieniami jego władz oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania;
3) podejmowanie uchwał o przyjęciu oraz o skreślaniu członków zwyczajnych i nadzwyczajnych;
4) przedstawianie wniosków w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka wspierającego;
5) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny;
6) opracowywanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu;
7) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej.
8) ustalanie nagród lub wyróżnień specjalnych i regulaminów ich przyznawania,
9) przyznawanie ustalonych nagród lub wyróżnień.

Artykuł 53

Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i są prowadzone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Artykuł 54

1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 55

1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Przepisy art. 38 ust 3 i 4 oraz art. 51 ust.3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 56

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Oddziału.
2. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
5. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna Oddziału współpracuje z Główną Komisją Rewizyjną w zakresie niezbędnym dla realizacji jej zadań i wykonywanego nadzoru.

Sekcje Towarzystwa

Artykuł 57

Członkowie zwyczajni Towarzystwa w liczbie, co najmniej 10 osób mogą tworzyć sekcje dla poszczególnych specjalności w zakresie psychologii. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia - Zarządu właściwego Oddziału, jeżeli sekcja ma charakter lokalny.

Artykuł 58

Do władz sekcji mogą być wybierani także członkowie nadzwyczajni Towarzystwa posiadający rekomendacje Towarzystwa w dziedzinie, dla której sekcja została powołana.

Artykuł 59

Strukturę i organizację Sekcji określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Główny. Przepisy dotyczące Oddziałów stosuje się odpowiednio.

Placówki Towarzystwa

Artykuł 60

1. Z inicjatywy grypy członków Towarzystwa lub Zarządu Głównego w celu realizacji określonych zadań i programów psychologicznych mogą zostać tworzone – Placówki. Decyzje o utworzeniu placówki podejmuje Zarząd Główny.
2. Placówki prowadzą samodzielną działalność na podstawie Statutu Towarzystwa i regulaminów określających ich szczegółową organizację i sposób działania. Regulamin Placówki podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.

Artykuł 61

1. Działalnością Placówki kieruje dyrektor, który jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz w tym do podpisywania umów i gospodarowania środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji placówki.
2. Dyrektora placówki powołuje i odwołuje Zarząd Główny w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi Towarzystwa realizującymi bieżącą działalność Placówki.
3. Dyrektorami placówek nie mogą być członkowie władz Towarzystwa.

Artykuł 62

1. Działalność merytoryczna i finansowa Placówki podlega okresowym ocenom przez Zarząd Główny, które wyniki ocen przekazuje dyrektorowi do wykorzystania.
2. Placówki prowadzą samodzielną działalność finansową i w swych zobowiązaniach nie mogą wykraczać poza zasoby, którymi dysponują. Zaciąganie zobowiązań, których przedmiotem są środki trwałe placówki oraz zaciąganie kredytów i pożyczek wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego.

Rozdział VI

Osobowość prawna Oddziałów Terenowych Towarzystwa i Placówek Towarzystwa

Artykuł 63

Uchwała Zarządu Głównego, o której mowa w art. 4 podejmowana jest na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa lub dyrektora Placówki Towarzystwa.

Artykuł 64

Osobowość prawną może uzyskać Oddział Towarzystwa, którego Walne Zebranie podejmie uchwałę o ubieganiu się o jej uzyskanie i zostanie ona zaakceptowana przez Zarząd Główny, w trybie art. 35 pkt 16.

Artykuł 65

1. Osobowość prawną może uzyskać placówka Towarzystwa, która w szczególności:
1) co najmniej przez dwa ostatnie lata prowadzi samodzielną działalność, do której nie zgłaszano zastrzeżeń merytorycznych i finansowych,
2) korzysta z fachowej obsługi przy prowadzeniu własnej księgowości i obsługi finansowej,
3) zatrudnia na podstawie umowy o pracę dyrektora powołanego w trybie art. 61,
2. Podejmując uchwałę wymienioną w art. 63, Zarząd Główny uwzględnia ocenę dotychczasowej działalności placówki Towarzystwa.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do jednostek organizacyjnych utworzonych w celu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 8 ust 4.

Artykuł 66

Po otrzymaniu odpisu stosownej uchwały Zarządu Głównego, Zarząd Oddziału Towarzystwa lub odpowiednio dyrektor placówki Towarzystwa, występuje z wnioskiem do właściwego sądu o dokonanie wpisu w rejestrze o uzyskaniu osobowości prawnej.

Artykuł 67

Majątek będący w dyspozycji Oddziału Towarzystwa lub Placówki, uwidoczniony w dokumentacji finansowej, z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w art. 4, staje się, z zastrzeżeniem art. 73, majątkiem Oddziału Towarzystwa lub odpowiednio Placówki, wymienionej w danej uchwale.

Artykuł 68

1. Uzyskanie przez Oddział Towarzystwa lub Placówkę Towarzystwa osobowości prawnej nie wyłącza stosowania do nich przepisów niniejszego Statutu w tym w szczególności art. 8, 60,61, 62 i art. 73.
2. Uchwały Oddziałów Towarzystwa i regulaminy Placówek Towarzystwa w części zwierającej postanowienia dotyczące rozwiązania lub likwidacji Oddziału lub Placówki, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.

Artykuł 69

1. Zarząd Główny określa zakres i wysokość dofinansowania działalności statutowej Zarządu Głównego przez jednostkę, o której mowa w art. 60 lub jednostkę prowadzącą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 4.
2. Z Zarządem Oddziału Towarzystwa, który uzyskał osobowość prawną, może być zawierane porozumienie o dofinansowaniu działalności statutowej Zarządu Głównego, z tym, że dofinansowanie następuje wyłącznie z dochodów uzyskanych przez Oddziały Towarzystwa w wyniku wykonywanej na własny rachunek działalności gospodarczej.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

Artykuł 70

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 71

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa,
3) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
4) wpływy z działalności szkoleniowej, doradczo-ekspertalnej, usługowobadawczej, wydawniczej oraz innej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
5) dochody z udziałów w spółkach.
Prowadząc działalność gospodarczą Towarzystwo przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Artykuł 72

Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów w proporcjach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 73

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają zgody dwóch trzecich głosów delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 74

1. Do ważności pism i dokumentów majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego lub wskazanego przez Zarząd Główny wiceprzewodniczącego oraz sekretarza generalnego lub skarbnika.
2. Zgodnie z niniejszym Statutem zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Artykuł 75

1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.