Certyfikaty interwencji kryzysowej

 

Zasady przyznawania certyfikatu interwencji kryzysowej w trybie zwykłym

Warunki formalne i procedura uzyskiwania certyfikatu interwencji kryzysowej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego PTP w dniu 17 listopada 2010

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

Warunki uzyskania certyfikatu interwencji kryzysowej

O uzyskanie certyfikatu interwencji kryzysowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra przy czym osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne powinny przed przystąpieniem do procedury zdać egzamin ze społecznej psychologii klinicznej przed podkomisją powołaną przez Komisję Certyfikatów;
 2. minimum 5 lat pracy w interwencji kryzysowej, w tym co najmniej 3 lata samodzielnie;
 3. 100 godzin superwizji u osoby certyfikowanej w zakresie interwencji kryzysowej przez PTP;
 4. ukończenie szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej oraz wzięcie udziału w warsztatach z zakresu interwencji kryzysowej;
 5. przedstawienie dwóch pisemnych rekomendacji osób certyfikowanych z zakresu interwencji kryzysowej;
 6. przedstawienie trzech sprawozdań z wykonanych interwencji kryzysowych (kryzys normatywny, sytuacyjny i traumatyczny);
 7. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Certyfikacyjną.

W celu uzyskania certyfikatu z interwencji kryzysowej niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,4 średniej wynagrodzenia krajowego, aktualna wysokość będzie podawana na stronie internetowej PTP;
 2. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

Postępowanie certyfikacyjne

 1. Wypełnioną ankietę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały) wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikatów Interwencji Kryzysowej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania, Komisja Certyfikatów Interwencji Kryzysowej powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. certyfikatów interwencji kryzysowej. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.
 4. Zarząd Główny zawiadamia kandydata pisemnie o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu i legitymacji następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu. Wzory dokumentów ustali Zarząd Główny.
 5. Opłaty certyfikacyjne stanowią 0,16 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i są ustalane corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach: I - za procedurę certyfikacyjną i II - za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty i rat ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 6. Opłata za egzamin ze społecznej psychologii klinicznej wynosi 0,15 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 7. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany w komunikacie na stronie internetowej.

Odnawianie ważności certyfikatów

 1. Certyfikat interwencji kryzysowej ważny jest przez 7 lat od daty zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem (za potwierdzeniem odbioru) informuje interwenta kryzysowego o konieczności jego odnowienia.
 3. Interwent kryzysowy w celu odnowienia ważności certyfikatu składa: wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały) zawierający:
  • informację o aktualnie prowadzonej działalności w zakresie interwencji kryzysowej w tym: miejsce, ilość godzin interwencji, ilość i rodzaj osób, którym pomagał, rodzaj kryzysów, w których interweniował,
  • informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu
  • informację o odbytych w tym czasie superwizjach, zawierającą nazwisko osoby superwizującej, ilość godzin, formę superwizji;
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli interwenta kryzysowego.
 4. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikatów. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.
 5. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
 6. Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności certyfikatu przed upływem terminu jego ważności powoduje jego wygaśniecie.

Opłaty certyfikacyjne

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,16 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2022 roku 906,00 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę certyfikacyjną 70% opłaty 780,07 zł
 • za przyznanie certyfikatu 30% opłaty 334,31 zł

Opłata za egzamin ze społecznej psychologii klinicznej wynosi 0,15 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi

 • opłata 1044,74 zł

Odnowienie: 50% opłaty do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku

 • opłata 557,17 zł

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa

nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
z dopiskiem: procedura certyfikatu interwencji kryzysowej / certyfikat interwencji kryzysowej

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.