Rekomendacje psychologów lotniczych

Zasady uzyskiwania rekomendacji psychologów lotniczych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w dniu 28 marca 2018 r.

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

A. Wymagania merytoryczne

     
Psycholog lotniczy posiada kompetencje w zakresie:

 1. Wiedzy teoretycznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć w problematyce psychologicznej na kursach lotniczych, pozatechnicznych umiejętności współpracy w załodze, oraz możliwości i ograniczeń człowieka. Psycholog lotniczy powinien również posiadać podstawowe kompetencje dydaktyczne.
 2. Umiejętności diagnozy psychologicznej (ustalenia celu diagnozy, doboru testów, prowadzenia wywiadu i obserwacji oraz formułowania opinii) do celów sporządzania charakterystyki psychologicznej personelu lotniczego oraz oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu pilota oraz innych zawodów związanych z lotnictwem.
 3. Umiejętności pomocy psychologicznej w zakresie udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych i stresowych związanych z wykonywaniem zawodów lotniczych, oraz oceny konieczności pomocy psychoterapeutycznej lub lekarskiej.

B. Wymagania formalne

    Rekomendację psychologa lotniczego może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest członkiem zwyczajnym PTP.
 2. Posiada wykształcenie psychologiczne (5 lat studiów psychologicznych jednolitych lub dwustopniowych, o ile studia I i II stopnia realizowane były na kierunku Psychologia)
 3. Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (3000 godzin) pracy w psychologii lotniczej w ciągu ostatnich 7 lat.
 4. Posiada wiedzę lotniczą, czyli:
 • Wykonuje zawód związany z lotnictwem lub
 • Zdał egzamin teoretyczny co najmniej Private Pilot Licence lub
 • Wykazał się dorobkiem zawodowym (praca na rzecz lotnictwa, wykłady, badania naukowe, publikacje powiązane tematycznie) lub
 • Ukończył dwa kursy rekomendowane przez EAAP lub SPL PTP.

C. Procedura przyznawania rekomendacji

W celu uzyskania rekomendacji psycholog składa wniosek (wniosek) do Komisji Rekomendacyjnej Psychologii Lotniczej PTP. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty poświadczające spełnienie warunków rekomendacji.

Spełnienie warunków merytorycznych oceniane jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Komisją Rekomendacyjną. Zasady i tryb pracy Komisji Rekomendacyjnej ustalone są odrębnie.
O decyzji przyznającej rekomendację lub odmowie jej przyznania, Komisja Rekomendacyjna powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. psychologii lotniczej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Rekomendacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.

Rekomendacja wydawana jest na 5 lat. Warunkiem przedłużenia rekomendacji jest wykonywanie pracy w zakresie psychologii lotniczej (badania, szkolenia, praca naukowa) oraz realizacja, co najmniej jednego kursu rekomendowanego przez EAAP lub SPL PTP.

Lista psychologów rekomendowanych publikowana jest na stronie internetowej w portalu PTP oraz przekazywana Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

Opłaty

Opłata rekomendacyjna Psychologa Lotniczego PTP ustalana jest corocznie i wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim (po zaokrągleniu do 10 zł). Opłata w 2022 roku wynosi 570,00 zł netto.

Opłatę należy wnosić w dwóch ratach:

I rata - 60 % za procedurę rekomendacyjną - 420,66 zł
II rata - 40 % - za przyznanie rekomendacji - 280,44 zł

Opłaty należy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem: rekomendacja psychologa lotniczego

Opłata za odnowienie wpisu 35,05 zł (5% najniż.)

Opłaty zmniejsza się o 50% w przypadku osób posiadających certyfikaty Aviation Psychologist lub Junior Aviation Psychologist wydane przez EAAP.