Certyfikaty socjoterapeutyczne

Warunki formalne oraz procedura uzyskania
certyfikatu socjoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poniższej procedury są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedury*

Ogólne zasady

 1. Certyfikacja ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska socjoterapeutów, a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych.
 2. Certyfikowany socjoterapeuta to osoba, która posiada wiedzę socjoterapeutyczną, w sposób profesjonalny potrafi prowadzić grupę socjoterapeutyczną, tzn.: postawić diagnozę socjoterapeutyczną, zaplanować oddziaływania oraz przeprowadzić zajęcia socjoterapeutyczne.
 3. Certyfikowany socjoterapeuta przestrzega Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Warunki uzyskania certyfikatu socjoterapeuty

O uzyskanie certyfikatu socjoterapeuty mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra;
 2. przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
 3. odbycie szkolenia w zakresie socjoterapii zgodnie ze standardami Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (załącznik nr 1 do uchwały), minimum 270 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie socjoterapii (proszę wpisać ilość godzin oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie);
 4. systematyczne superwizowanie swojej pracy lub konsultowanie jej z innymi socjoterapeutami, w czasie co najmniej trzech lat bezpośredno przed złożeniem wniosku (proszę wpisać ilość godzin oraz imię i nazwisko superwizora / konsultanta)
 5. umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu socjoterapeutycznego poprzedzonego sporządzeniem pełnej diagnozy socjoterapeutycznej;
 6. przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (aktualnie opłacone składki członkowskie).

W celu uzyskania certyfikatu socjoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. wypełniony wniosek kandydata (załącznik nr 2 do uchwały);
 2. pisemne oświadczenie dwóch certyfikowanych socjoterapeutów, którzy poręczają za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu socjocterapii (załącznik nr 3 do uchwały);
 3. oświadczenie kandydata o znajomości i przestrzeganiu standardów opracowanych przez Sekcję Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (załącznik nr 4 do uchwały);
 4. oświadczenie o superwizowaniu lub konsultowaniu pracy socjoterapeutycznej (załącznik nr 5 do uchwały);
 5. kserokopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach, stażach, itp.;
 6. kserokopia dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,2 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej plus obowiązujący podatek VAT; aktualna wysokość kwoty podana jest poniżej,
 7. aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenie bieżącego opłacenia składek.

Postępowanie certyfikacyjne

 1. Wypełniony wniosek wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny (załącznik nr 6 do uchwały).
 3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania Komisja Certyfikatów Socjoterapeutycznych powiadamia kandydata pisemnie (list polecony). Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej do spraw certyfikatów socjoterapeutycznych. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie (załącznik nr 7 do uchwały).
 4. Zarząd Główny pisemnie zawiadamia kandydata o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu. Wzory dokumentów ustali Zarząd Główny.
 5. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,2 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy plus obowiązujący podatek VAT i jest ustalana corocznie. Wnosić ją należy w dwóch ratach:. I - za procedurę certyfikacyjną i II - za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty i rat ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 6. Opłatę certyfikacyjną wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany poniżej.


Odnawianie ważności certyfikatów

 1. Certyfikat socjoterapeuty ważny jest przez 7 lat od daty zatwierdzenia go przez Zarząd Główny PTP.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem (za potwierdzeniem odbioru) informuje socjoterapeutę o konieczności jego odnowienia.
 3. Socjoterapeuta w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek zawierający:
  • informację o aktualnie prowadzonej praktyce socjoterapeutycznej
  • informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu
  • informację o odbytych w tym czasie superwizjach, zawierającą nazwisko superwizora, ilość godzin, formę superwizji;
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli socjoterapeuty.
 4. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikatów Socjoterapeutycznych. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.
 5. Odnowienie certyfikatu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny, który wyda nowe dokumenty certyfikacyjne po uregulowaniu należnej opłaty.
 6. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 25 % opłaty certyfikacyjnej, tj. 348,25 zł w 2022 r. Oplata jest wnoszona jednorazowo przy składaniu wniosku.
 7. Niezłożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśniecie.
 8. Wniosek o odnowienie certyfikatu należy przesłać na adres Zarządu Głównego.

Kompletne dokumenty należy przesłać na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Socjoterapeutycznych.


Opłaty

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,2 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2022 roku 1132,51 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • za procedurę certyfikacyjną 60% opłaty 835,79 zł
 • za przyznanie certyfikatu 40% opłaty 557,19 zł

Odnowienie: 25% opłaty do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku:

 • opłata 348,25 zł

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem: procedura certyfikatu socjoterapeutycznego/certyfikat socjoterapeuty/odnowienie certyfikatu socjoterapeuty

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.