Informacje ogólne

                                                          Certyfikaty i Rekomendacje PTP

Przedstawiamy warunki i sposoby uzyskiwania w Polskim Towarzystwie Psychologicznym rekomendacji specjalistycznych umiejętności. Spodziewamy się, że wraz z ustawą o zawodzie psychologa będzie tworzyło to ramy prawne funkcjonowania zawodowego i stanowiło ochronę interesów zarówno profesjonalisty, jak i klienta. Nazwiska osób, które uzyskały rekomendacje PTP umieszczamy na Liście rekomendowanych osób i placówek.

*Uwaga, w związku ze zmianami w Statucie, informacje dot. poszczególnych procedur są w trakcie aktualizacji. Prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z art.9 Statutu, a później z treścią procedur*

Ogólne zasady rekomendowania:

1. Przyznawanie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacji, związane jest z kilkoma wymogami funkcjonującymi niezależnie od rodzaju rekomendowanych kompetencji zawodowych:

  1. Nasze rekomendacje przyznajemy wyłącznie członkom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  2. Rekomendowana może być wyłącznie osoba posiadająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim
  3. Każda osoba rekomendowana jest szczególnie zobowiązana do przestrzegania zasad Kodeksu etycznego psychologa.

2. Utratę lub zawieszenie rekomendacji powodują:

  1. Zgodnie z art. 20 ust. 6 Statutu PTP rekomendacje specjalistycznych umiejętności tracą moc w chwili ustania członkostwa na skutek skreślenia z listy członków PTP przez Zarząd Oddziału.
  2. Informacja Oddziału o skreśleniu członka PTP posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego skutkuje zawieszeniem jego rekomendacji i zaprzestaniem publikowania nazwiska na internetowych listach rekomendacyjnych. Jednocześnie pismem z potwierdzeniem odbioru powiadamia się zainteresowanego, że przywrócenie publikacji nazwiska na liście internetowej będzie możliwe wyłącznie po reaktywacji swojego członkostwa w PTP. Termin odpowiedzi na pismo wynosi 14 dni od daty doręczenia.
  3. W postępowaniach rekomendacyjnych przewidujących odnowienie rekomendacji, w przypadku nie przystąpienia rekomendowanego do odnowienie jej ważności w wymaganym trybie, następuje także zawieszenie rekomendacji i zaprzestanie publikacji nazwiska rekomendowanego na stronie internetowej. Jednocześnie wysyła się jednorazowe dodatkowe powiadomienie z potwierdzeniem odbioru, wzywające do odnowienia rekomendacji w wyznaczonym przez odpowiednią komisję rekomendacyjną terminie. Termin odpowiedzi na pismo wynosi 14 dni od daty doręczenia.
  4. Rekomendacje związane z wnoszeniem ustalonych składek, które służą promowaniu dziedziny związanej ze specjalistycznymi umiejętnościami, ulegają także zawieszeniu w przypadku braku ich wnoszenia przez kolejne 3 lata, mimo przesyłania corocznych monitów. Jednocześnie powiadamia się rekomendowanego pismem z potwierdzeniem odbioru, że przywrócenie publikacji nazwiska na listę internetową osób rekomendowanych będzie możliwe wyłącznie po uregulowaniu zobowiązań wobec PTP w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma.
  5. Brak kontaktu z osobą rekomendowaną uniemożliwiający skuteczne powiadomienie o zawieszeniu rekomendacji, powoduje wygaśnięcie rekomendacji i konieczność przeprowadzenia nowego postępowania rekomendacyjnego.
  6. Nieodebranie dokumentów rekomendacyjnych w ciągu roku od daty zawiadomienia o przyznaniu rekomendacji powoduje utratę ich ważności. Dokumenty ulegają zniszczeniu, a uzyskana rekomendacja wygasa.