Patronaty

W celu uzyskania informacji o zasadach udzielania patronatu
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wydarzeniom i konferencjim,
prosimy o kontakt mailowy z Biurem Zarządu Głównego PTP: ptp@psych.org.pl

PATRONATY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATÓW PRZEZ PTP

Patronat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest wyróżnieniem przyznawanym inicjatywom, które sprzyjają budowaniu wśród psychologów oraz w społeczeństwie przekonania że:

 • psychologia jest nauką empiryczną, opartą na dowodach naukowych,
 • psycholog jest określonym zawodem o rozpoznawalnych kompetencjach,
 • psycholog to osoba z pełnym wykształceniem kierunkowym, wykonująca określone czynności zawodowe w określony sposób, w oparciu o kodeks etyczny psychologa,
 • dzięki nieustannemu rozwojowi psychologii jako nauki i dzięki dążeniu Towarzystwa do właściwego budowania etosu zawodu psychologa, każdy potrzebujący ma szansę na bezpieczne, zgodne z najnowszą wiedzą naukową, usługi psychologiczne o udowodnionej skuteczności, pomocne w zachowaniu i przywracaniu zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistym.

Decyzja o przyznaniu Patronatu jest uprawnieniem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dlaczego warto starać się o Patronat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego?

Patronat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest wyróżnieniem dla podejmowanych inicjatyw w Polsce, które promują rzetelną wiedzę o psychologii popartą poprawnie prowadzonymi badaniami naukowymi i opartą na najlepszej praktyce psychologicznej w różnych obszarach życia. Informacja o inicjatywach, nad którymi patronat objęło Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jest zamieszczana na stronie internetowej Towarzystwa, a do organizatorów kierowany jest specjalne okolicznościowe pismo.

Jak starać się o Patronat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego?

O Patronat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą wystąpić organizacje, rady naukowe konferencji lub instytucje. Patronaty przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w zasadach przyznawania patronatów.

 1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne obejmuje Patronat nad przedsięwzięciami promującymi psychologię jako naukę oparta na dowodach naukowych
 2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne obejmuje Patronat nad przedsięwzięciami całkowicie przygotowanymi do realizacji, posiadającymi doprecyzowane wszystkie elementy niezbędne do ich urzeczywistnienia.
 3. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie obejmuje Patronatu nad statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie obejmuje również Patronatem zbiórek pieniężnych.
 4. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia. 
 5. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.
 6. Polskie Towarzystwo Psychologiczne może objąć Patronat nad filmami lub książkami o treściach zgodnych z najnowszą wiedzą z dziedziny psychologii, zgodną z kodeksem etyki psychologa, po ich wcześniejszym zaprezentowaniu przez wnioskodawcę Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 7. Objęcie Patronatu nad przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez ZG PTP.
 8. W przypadku realizacji przedsięwzięć, w których uczestnictwo jest związane z opłatą, PTP oczekuje, ze organizatorzy umożliwią członkom PTP wzięcie udziału w przedsięwzięciu ze zniżką w ramach możliwości organizatora
 9. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat składają pisemny wniosek na adres: ZG PTP, ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: ptp@psych.org.pl 60 dni przed wydarzeniem.
 10. Wnioski o Patronat są rozpatrywane przez Zarząd Główny PTP
   
 11. Wniosek powinien zawierać:
  1. informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e-mail, adresem strony internetowej;
  2. szczegółowy opis (data, miejsce i czas trwania) i program przedsięwzięcia;
  3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
  4.  przygotowany do druku tekst publikacji w przypadku książek, film w końcowej fazie produkcji, listę referentów w przypadku konferencji naukowych;
  5. Informacje o zasięgu wydarzenia (międzynarodowy/ogólnopolski/regionalny)
  6. komunikat prasowy dotyczący wydarzenia wraz z elementami graficznymi do zamieszczenia na stronie internetowej
  7. przewidywaną liczbę uczestników
  8. informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;
  9. informacje o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z przedsięwzięciem;
  10. informacji o zniżce dla członków PTP, którzy chcą wziąć udział w przedsięwzięciu (jeśli to dotyczy wnioskowanej inicjatywy)
 1. W przypadku, gdy o Patronat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ubiega się komitet organizacyjny konferencji, instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie członek komitetu organizacyjnego lub osoba kierująca instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp.
 2. O decyzji w sprawie Patronatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną lub mailową.
 3. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podaje informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem; na stronach internetowych umieszcza link do www.ptp.org.pl, w postaci aktywnego logotypu serwisu.