Zasady otwierania aplikacji superwizorskiej

Możliwości otwierania aplikacji superwizorskiej

Zarząd Główny chce ułatwić psychologom pracującym w odległych od centrów szkoleniowych miejscowościach dostęp do superwizji. Dzięki aplikantom zwiększymy szansę dla ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty łatwiejszego pozyskania jednego z dwóch wymaganych przez Komisję Certyfikacyjną superwizorów. Jednocześnie uzyskanie certyfikatu superwizora wymaga udokumentowania prowadzonych superwizji, a superwizorzy-aplikanci pracując pod opieką certyfikowanego przez PTP superwizora będą mogli udokumentować prowadzone przez siebie superwizje. Czas aplikacji nie może przekroczyć 3 lat od daty jej otwarcia.

Zasady otwierania aplikacji superwizorskiej uległy zmianie
zgodnie z uchwałą

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniającą uchwałę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków formalnych i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Procedura aplikacji jest obecnie częścią trybu specjalnego ubiegania się o certyfikat superwizora psychoterapii i opis procedury został włączony do warunków formalnych i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeutycznych.

Ustalono następujące warunki okresu przejściowego:

 1. Przez 3 lata od daty wejścia w życie uchwały z 24 czerwca 2015 r. obowiązuje okres przejściowy, po upływie którego utraci moc uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie uruchomienia nowej, dodatkowej ścieżki przygotowania do uzyskania certyfikatu superwizora psychoterapii z późniejszą zmianą.
 2. Aplikacje do certyfikatu superwizora psychoterapii otwarte przed wejściem niniejszej uchwały w życie toczą się według dotychczasowych zasad. Po jej zakończeniu aplikant – superwizor może ubiegać się o certyfikat superwizora psychoterapii na dotychczasowych zasadach, chyba, że postępowanie certyfikacyjne według nowych zasad uzna za korzystniejsze.
 3. Osoby, które złożyły wniosek o otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora psychoterapii przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, ale do dnia 24 czerwca 2015 r. wniosek ten nie został rozpatrzony, mogą zdecydować czy ich postępowanie aplikacyjne będzie toczyć się według nowych, czy dotychczasowych zasad.

Procedura otwarcia aplikacji do certyfikatu superwizora wg nowych zasad:

 1. O certyfikat superwizora psychoterapii w trybie specjalnym mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali zgodę Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora psychoterapii i ją ukończyli. W celu uzyskania zgody kandydaci przedkładają następujące dokumenty:
  a) ankietę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
  b) kopię certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uzyskanego, co najmniej 4 lata przed datą złożenia wniosku o aplikację;
  c) poświadczenie certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizora (superwizorów) o pracy psychoterapeutycznej kandydata po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty wraz z informacją o ilości odbytych godzin superwizji własnej pracy terapeutycznej - minimum 60, w tym, co najmniej 30 godzin superwizji indywidualnej lub indywidualnej na tle grupy;
  d) zgodę certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na objęcie merytoryczną opieką szkoleniowej pracy superwizorskiej kandydata oraz na uwierzytelnienie swoim podpisem wystawianych w przyszłości przez aplikanta zaświadczeń o prowadzonych przez niego superwizjach;
  e) potwierdzenie wniesienia wymaganej opłaty, która stanowi 0,05 średniego krajowego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni, a jej wysokość ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 2. Po uzyskaniu zgody Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych aplikacja odbywa się na następujących zasadach:
  a) nazwisko aplikującego zostaje umieszczone na stronach internetowych PTP na liście aplikantów - superwizorów;
  b) odbywający aplikację ma prawo posługiwać się tytułem aplikant - superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest uprawniony do prowadzenia superwizji, które zaliczają się do liczby godzin superwizji niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przez superwizowane przez niego osoby,
  c) odbywający aplikację nie jest uprawniony do udzielania rekomendacji do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
  d) okres odbywania aplikacji nie może być dłuższy niż 3 lata, licząc od momentu uzyskania zgody na otwarcie aplikacji do jej zakończenia;
  e) kandydat w okresie nie dłuższym niż dwa lata po zakończeniu aplikacji przystąpi do procedury ubiegania się o certyfikat superwizora psychoterapii na zasadach określonych w ustępie 2 cytowanej wyżej uchwały.

Wniosek i ankietę wraz z kompletem dokumentów należy przesyłać na adres Zarząd Główny PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.

Wysokość opłaty za postępowanie aplikacyjne wynosi 0,05 średniego krajowego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. W 2024 roku wynosi: 440,06 zł na konto ZG PTP: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058 z adnotacją "aplikacja superwizorska"

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres finanse@psych.org.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.