Regulamin

REGULAMIN

przyznawania medalu „Zasłużony dla Polskiej Psychologii”
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w dniu 28 listopada 2015 r.

1. Zasady przyznawania medalu „Zasłużony dla Polskiej Psychologii”

     1.1. Medal może otrzymać:

a) Wybitny psycholog cieszący się uznaniem środowiska, mający szczególne osiągnięcia naukowe, edukacyjne, w praktycznej pracy psychologicznej oraz popularyzacji psychologii jako nauki i zawodu.
b) Osoba niebędąca psychologiem, która ma szczególne zasługi w stwarzaniu warunków sprzyjających rozwojowi psychologii jako nauki i zawodu oraz podwyższaniu autorytetu społecznego tej profesji.

     1.2. Medal „Zasłużony dla Polskie Psychologii” może otrzymać psycholog, który spełnia dwa następujące warunki

a) posiada uznany dorobek naukowy w dziedzinie psychologii;
b) wykształcił liczne grono psychologów pracując jako dydaktyk na uczelni lub w ramach systematycznych szkoleń doskonalących;
c) wykazuje się szczególnie aktywną i twórczą (np. programy oddziaływań) pracą w praktyce zawodowej;
d) bierze systematycznie udział w pracach organizacyjnych - przygotowuje konferencje, zjazdy i pracuje w różnorodnych zespołach i komisjach ważnych dla działalności zawodowej psychologów;
e) popularyzuje wiedzę psychologiczną oraz podejmuje działania do podwyższania społecznej rangi psychologii.

     1.3.  Medal „Zasłużony dla Polskiej Psychologii” może otrzymać osoba fizyczna lub prawna spoza Towarzystwa, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) udziela wydatnej pomocy psychologom w rozwijaniu teorii i praktyki psychologicznej;
b) przyczynia się wydatnie do stworzenia psychologom sprzyjających warunków pracy;
c) udziela wydatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących psychologów.

    1.4. Medal może być przyznawany również obywatelom innych krajów, jeżeli mają szczególne zasługi w rozwoju polskiej psychologii.

    1.5. Organem opiniodawczym w sprawie przyznawania Medalu jest Kapituła Medalu powoływana przez Zarząd Główny spośród osób odznaczonych.


2. Tryb przyznawania Odznaki

a) Medal przyznaje zgodnie z art. 18 statutu Walne Zgromadzenie Delegatów PTP po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. Medalu, na wniosek Zarządu Głównego PTP wysuwany z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału terenowego PTP;
b) wręczenie Medalu wraz z legitymacją odbywa się w sposób uroczysty na Zjeździe Naukowym PTP, względnie Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa;
c) Medal w wyjątkowych przypadkach może być przyznany pośmiertnie.
 

3. Ewidencja osób uhonorowanych medalem:

       3.1. Imienny wykaz osób uhonorowanych Odznaką prowadzi Zarząd Główny PTP w odrębnych rejestrach dla:

a) psychologów
b) osób niebędących psychologami – obywateli polskich
c) obywateli innych krajów

       3.2. Wykaz uhonorowanych powinien zawierać:

a) imię i nazwisko uhonorowanego
b) datę przyznania Medalu.


4. Nazwiska odznaczonych publikuje się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.