Regulamin

REGULAMIN

przyznawania Odznaczenia
„Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów
w dniu 28 listopada 2015 r.

 1. Odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” wyobraża skrót nazwy „Polskie Towarzystwo Psychologiczne” (PTP) według wzoru umieszczonego na legitymacji członkowskiej, wytłoczony w tombaku, srebro-oksyda o wymiarach 20 x 25 mm.
   
 2. Zasady przyznawania Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”:

  2.1. Odznaczenie może otrzymać:
         a) Członek PTP mający szczególne zasługi dla Towarzystwa i legitymujący się co najmniej 10-letnim  nieprzerwanym stażem członkowskim.
         b) Osoba spoza Towarzystwa, która ma szczególne zasługi w stwarzaniu warunków sprzyjających jego rozwojowi, realizacji celów statutowych i podwyższaniu autorytetu społecznego.

  2.2. Odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” może otrzymać członek PTP, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
         a) posiada duży wkład pracy w merytoryczne, metodologiczne i organizacyjne przygotowania zjazdów, konferencji i dyskusji naukowych organizowanych przez PTP;
            b) wykazuje się szczególnie aktywną i twórczą pracą we władzach PTP przynajmniej w dwóch ich kadencjach;
            c) bierze systematycznie udział w pracach różnorodnych zespołów i komisji;
         d) inicjuje lub organizuje w ramach Towarzystwa działalność przyczyniająca się do udoskonalenia i rozwoju praktyki psychologicznej oraz podwyższania społecznej rangi psychologii.

  2.3. Odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” może otrzymać osoba fizyczna lub prawna spoza Towarzystwa, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
            a) udziela wydatnej pomocy psychologom - członkom PTP w rozwijaniu teorii i praktyki psychologicznej;
            b) przyczynia się wydatnie do tworzenia Towarzystwu i jego członkom sprzyjających warunków pracy;
        c) udziela wydatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych PTP, a szczególnie w przygotowaniu i zabezpieczaniu przebiegu różnorodnych imprez organizowanych lub inicjowanych przez PTP;
         d) stwarza sprzyjające warunki umożliwiające maksymalne uczestniczenie członków PTP w międzynarodowym ruchu psychologicznym (organizacje, zjazdy, konferencje, stypendia itp.)

  2.4. Odznaczenie może być przyznawane również obywatelom innych państw, jeżeli mają szczególne zasługi w rozwoju PTP i jego działalności.

  2.5. Organem opiniodawczym w sprawie przyznawania Odznaczenia jest Zespół d/s Odznaczenia powoływany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
   
 3. Tryb przyznawania Odznaczenia

  3.1. Odznaczenie przyznaje zgodnie z art. 18 statutu PTP Walne Zgromadzenie Delegatów PTP po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. Odznaczenia na wniosek Zarządu Głównego PTP wysunięty z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału Terenowego.

  3.2. Wręczenie Odznaczenia wraz z legitymacją odbywa się w sposób uroczysty na Zjeździe Naukowym PTP, względnie Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa lub Zebraniu Oddziału, a także na posiedzeniu Zarządu Głównego PTP.

  3.3. Dopuszcza się przyznanie Odznaczenia pośmiertnie.
   
 4. Ewidencja osób uhonorowanych Odznaczeniem:

  4.1 Imienny wykaz osób uhonorowanych Odznaczeniem prowadzi Zarząd Główny PTP w odrębnych rejestrach dla: 
       a) członków PTP,
       b) osób spoza Towarzystwa – obywateli polskich,
       c) osób spoza Towarzystwa – obywateli innych państw.

  4.2   Rejestr uhonorowanych powinien zawierać:
       a) imię i nazwisko,
       b) przynależność do Oddziału Terenowego, a w przypadku osób spoza Towarzystwa, dane reprezentowanej organizacji lub/i adres,
       c) datę przyznania Odznaczenia.

  4.3. Nazwiska odznaczonych publikuje się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  4.4. Zarząd Główny PTP na wniosek odznaczonego może wydać duplikat Odznaczenia i legitymacji, jeżeli uległy zniszczeniu lub zgubieniu.
   
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.
   
 6. Traci moc Regulamin przyznawania Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” obowiązujący od dnia 7 lutego 1979 r.