KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTER NAUKOWY

NEWSLETTER NAUKOWY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, realizując dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) uprzejmie
informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne (dalej „PTP”), z siedzibą przy ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 22 831 13 68 lub zapośrednictwem adresu e-mail: ptp@psych.org.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez PTP w celu informowania Członków Towarzystwa o najnowszych doniesieniach naukowych z obszaru psychologii w formie Newsletteru Naukowego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi  art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes PTP polegający na realizacji zadań statutowych Towarzystwa.
  4. Dane osobowe są udostępniane w niezbędnym zakresie upoważnionym osobom prowadzącym newsletter, podmiotowi za pośrednictwem, którego jest on wysyłany oraz wyłącznie jeśli to konieczne innym podmiotom świadczącym na rzecz PTP inne usługi informatyczne i techniczne, wymagające dostępu do danych osobowych, w oparciu o stosowne umowy powierzenia. Do wysyłki newsletteru naukowego wykorzystujemy narzędzie „GetResponse”. Więcej informacji, w tym Politykę prywatności GetResponse mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas funkcjonowania newsletteru, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia nam Państwa sprzeciwu.
  6. Osobie, której dane dotyczą, w granicach i na zasadach wynikających z art. 15-22 RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia po ustaniu celu, w którym były przetwarzane, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newsletteru naukowego.
  8. Dane osobowe nie są  wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
  10. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru naukowego, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub klikając w link zamieszczony w stopce każdego e-mail newsletteru. Po otrzymaniu od Państwa wiadomości usuniemy Państwa adres e-mail z listy mailingowej newsletteru. Prosimy mieć na uwadze, iż nadal mogą Państwo otrzymywać na podany adres e-mail wiadomości związane z Państwa Członkostwem wTowarzystwie.

www.getresponse.com