Rozpoczęcie kampanii wyborczej do władz PTP kadencja 2022-25

Postanowienie o rozpoczęciu kampanii wyborczej do władz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
na kadencję 2022-2025

1. Na podstawie art. 23 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ogłaszam rozpoczęcie kampanii wyborczej do władz Towarzystwa.

2. Informuję, że z dniem dzisiejszym rozpoczynam przyjmowanie kandydatur na przewodniczącego Towarzystwa. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Ewa Biernat
Biuro Zarządu Głównego PTP
Ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydatów o zgodzie na kandydowanie

3. Zgodnie z artykułem 23 pkt 2 Statutu Towarzystwa prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego przysługuje:

  • - Zainteresowanym kandydatom
  • - Zarządowi Głównemu
  • - Zarządom Oddziałów
  • - Członkom Towarzystwa, występującym w grupach liczących co najmniej 10 członków zwyczajnych

4. Do podejmowania bieżących decyzji organizacyjnych związanych z realizacją kampanii wyborczej – w szczególności do opracowania i rozpowszechniania kalendarza wyborczego, upoważniam Zarząd Główny Towarzystwa.

5. W przypadku utrzymywania się stanu pandemii uniemożliwiającego zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w planowym terminie w końcu 2022 r., Zarząd Główny, powiadomi Prezydenta m.st. Warszawy, iż statutowy wymóg zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP zostanie dopełniony w przepisanym trybie, najpóźniej w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. *

Ewa Biernat
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

* Podstawa prawna: art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261).
Uzasadnienie: na mocy art. 28 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) do ustawy prawo o stowarzyszeniach dodano przepis art. 10 ust 1f, zgodnie z którym: Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.