Regulamin Zarządu Głównego

 

REGULAMIN

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów

dnia 30.11.2012 roku

 

Rozdział 1

Zwoływanie posiedzeń

§ 1

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego, zwanego dalej ZG, zwołuje Prezydium ZG zgodnie z art. 34 p. 2 statutu, w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 2. Terminy posiedzeń ZG na kolejny rok podawane są przez przewodniczącego PTP na ostatnim posiedzeniu w roku.
 3. Zawiadomienia o posiedzeniu ZG rozsyła przewodniczący PTP, co najmniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem. Do zawiadomienia załącza się ustalony przez Prezydium porządek dzienny posiedzenia oraz projekty uchwał do dyskusji i uchwalenia na posiedzeniu Zarządu.

§ 2

 1. Grupa co najmniej 1/5 członków ZG, a także zarządy oddziałów i sekcji oraz komisje rekomendacyjne i inne komisje ZG, mogą zgłaszać do Przewodniczącego PTP pisemne wnioski o włączenie punktu do porządku dziennego, nie później niż 20 dni przed ustalonym terminem posiedzenia ZG. Przewodniczący PTP wprowadza do porządku dziennego zaproponowany punkt i rozsyła wraz z zawiadomieniami materiały wskazane przez wnioskodawców.
 2. Przewodniczący PTP może odmówić uwzględnienia wniosku na najbliższym posiedzeniu ZG o ile nie otrzyma materiałów uzasadniających wprowadzenie go do porządku obrad. W takim przypadku ma obowiązek włączenia wniosku do porządku dziennego następnego posiedzenia po otrzymaniu niezbędnych materiałów dla jego rozpatrzenia.

Rozdział 2

Uczestnicy posiedzeń

§ 3

Lista członków Zarządu Głównego oraz osób, które mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego: przewodniczący zarządów oddziałów, dyrektorzy placówek, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, publikowana jest na początku kadencji na stronie internetowej Towarzystwa.                                         

§ 4

 1. Członek ZG jest obowiązany osobiście uczestniczyć w posiedzeniach ZG, a swoją obecność na posiedzeniu potwierdza podpisem na imiennej liście obecności, natomiast przyczyny swej nieobecności winien wyjaśnić Przewodniczącemu PTP pisemnie, nie później niż przed następnym posiedzeniem.
 2. Przewodniczący PTP może zapraszać gości do udziału w posiedzeniach ZG i zawiadamia członków Zarządu o ich udziale.

§ 5

Głos stanowiący w obradach Zarządu mają jego członkowie, natomiast pozostali uczestnicy obrad, także goście, mają głos doradczy.

Rozdział 3

Tryb obrad

§ 6

 1. Posiedzeniom ZG przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący PTP.
 2. Do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków ZG.
 3. Porządek dzienny obrad przesłany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, członkowie ZG przyjmują w głosowaniu przed rozpoczęciem obrad podejmując ostateczną decyzję w sprawie jego uzupełnienia lub zmiany.
 4. Poszczególne punkty porządku dziennego, które z braku czasu nie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu, przenosi się – jako pierwsze w kolejności – do porządku dziennego następnego posiedzenia ZG.

§ 7

 1. Sprawy wniesione pod obrady ZG przedstawia przewodniczący obrad lub wskazany w zawiadomieniu sprawozdawca.
 2. Sprawy związane z zakresem kompetencji stałych komisji rekomendacyjnych, sekcji czy placówek ZG PTP, kierowane są do nich przez Prezydium do zaopiniowania, a następnie przedstawiane są Zarządowi Głównemu łącznie z ich stanowiskiem.
 3. W przypadku wniosków opracowanych przez zarządy oddziałów, sekcji, dyrekcje placówek lub komisje rekomendacyjne i inne komisje ZG PTP, stosuje się następujący tryb postępowania:
 • przekazanie wniosku do wiadomości członków ZG drogą elektroniczną nie później niż w terminie 15 dni przed planowanym terminem posiedzenia;
 • siedmiodniowy okres przeznaczony jest na dyskusję drogą elektroniczną;
 • przygotowanie przez wnioskodawców ostatecznej wersji wniosku, uwzględniającego wyniki dyskusji i przekazanie go członkom ZG, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia;
 • przedstawienie wniosku na posiedzeniu;
 • rozpoczęcie dyskusji na wniosek większości członków ZG;
 • jeśli ZG nie chce podjąć dyskusji oznacza to wysłuchanie 1 głosu za, 1 głosu przeciw;
 • glosowanie wniosku.

      4. W przypadku, gdy z powodów obiektywnych nie było możliwe przeprowadzenie dyskusji drogą elektroniczną, a podjęcie decyzji w danej sprawie jest pilne, ZG może odstąpić od trybu opisanego w ustępie 3 i przenieść dyskusję na  posiedzenie.

§ 8

 1. W sprawach objętych porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń po przedstawieniu sprawy przez sprawozdawcę.
 2. W sprawie zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący obrad udziela głosu bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  2) zamknięcie listy mówców,
  3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  4) odesłanie sprawy do komisji lub powołanie komisji doraźnej,
  5) głosowanie bez dyskusji,
  6) tajność głosowania,
  7) zmianę porządku obrad,
  8) ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień,
  9) stwierdzenie kworum
  10) przeliczenie głosów,
  11) sprawdzenie zgodności uchwały ze Statutem lub Regulaminem ZG PTP
  12) reasumpcję głosowania.
 4. ZG głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy, jednego głosu popierającego wniosek i jednego głosu przeciwnego, o ile zostaną one zgłoszone.
 5. Poza porządkiem obrad przewodniczący obrad udziela głosu w sprawie sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.

Rozdział 4

Podejmowanie uchwał

§ 9

      ZG wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

§ 10

 1. Głosowanie może być jawne lub tajne.
 2. ZG podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 3. W sprawach osobowych ZG podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 4. W sprawach osobowych ZG podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, także w innych sprawach na wniosek co najmniej jednego członka ZG, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych.
 5. Do obliczania głosów w głosowaniach tajnych Zarząd Główny wybiera komisję skrutacyjną w składzie trzech członków ZG. Komisja sporządza protokół, poświadcza jego wynik własnymi podpisami i podaje go do wiadomości ZG.
 6. W przypadku stwierdzenia błędu w uchwale podjętej na wcześniejszych posiedzeniach lub wskazania lepszych rozwiązań, ZG może w głosowaniu uchylić wcześniejszą uchwałę i rozpocząć prace nad jej nowym sformułowaniem.

§ 11

ZG może utworzyć w głosowaniu jawnym zespół roboczy, powierzając mu opracowanie sprawy w trakcie posiedzenia.

Rozdział 5

Dokumentacja

§ 12

 1. Z przebiegu obrad ZG sporządza się protokół.
 2. Protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego obrad oraz przyjęty przez ZG stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. 
 3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad ZG oraz – w załącznikach – pełną treść podjętych uchwał i przedłożonych pod obrady materiałów.
 4. Protokół wraz z przyjętymi uchwałami po posiedzeniu ZG dostarcza się członkom Zarządu Głównego wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu drogą elektroniczną.
 5. Wnioski o sprostowanie protokołu zgłasza się do rozpatrzenia Zarządu Głównego na następnym posiedzeniu, na którym Zarząd Główny w glosowaniu przyjmuje protokół poprzedniego posiedzenia wraz z poprawkami.

§ 13

 1. Uchwały ZG PTP podpisuje przewodniczący obrad.
 2. Protokoły i uchwały ZG otrzymują członkowie ZG PTP oraz inni uczestnicy obrad drogą elektroniczną. Uchwały Zarządu Głównego są podawane do wiadomości całej społeczności PTP na stronie internetowej.
 3. Protokoły ZG PTP są jawne.

§ 14

Obsługę administracyjno-techniczną ZG zapewnia biuro ZG PTP.                                              

Rozdział 6

Komisje ZG PTP

§ 15

 1. Komisjami stałymi ZG są komisje rekomendacyjne. Na okres swojej kadencji ZG może tworzyć też komisji problemowe stałe i okresowe.
 2. ZG określa zakres działania powołanych przez siebie komisji, a także uchwala regulaminy działania przygotowane przez komisje.
 3. ZG wybiera członków komisji stałych na czas trwania ich kadencji, zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami.

§ 16

 1. ZG w uchwale o utworzeniu komisji określa zakres jej działania oraz liczbę członków komisji.
 2. ZG wybiera członków komisji bezwzględną większością głosów.
 3. ZG wybiera członków komisji zgodnie z uchwalonymi przez siebie wcześniej zasadami. Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie ZG, a także osoby zgłoszone przez członków ZG oraz sekcje i oddziały terenowe.
 4. Do przeprowadzenia głosowania nad kandydaturą niezbędne jest oświadczenie o zgodzie kandydata.
 5. Przewodniczącym komisji problemowej stałej lub okresowej może być tylko członek ZG. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku komisji rekomendacyjnych.
 6. Członkowie komisji osobiście uczestniczą w jej posiedzeniach; swą obecność potwierdzają imiennie na liście obecności.
 7. Przewodniczący komisji lub komisja mogą zapraszać gości do udziału w posiedzeniach komisji. Przewodniczący komisji powiadamia komisję o udziale gości w posiedzeniu.

§ 17

 1. Członków komisji odwołuje ZG.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji członka komisji,
  2. długotrwałego, nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach komisji.
 3. Odwołanie członka komisji, o którym mowa w ust. 2, pkt 2, następuje na wniosek przewodniczącego komisji.
 4. W przypadku zmniejszenia składu komisji wskutek odwołania lub śmierci członka komisji ZG uzupełnia jej skład.

§ 18

 1. Komisje problemowe stałe i okresowe rozpatrują sprawy wchodzące w zakres ich działania z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego PTP, lub grupy składającej się co najmniej z 1/5 członków ZG, a także na wniosek zarządów oddziałów terenowych i zarządów sekcji PTP.
 2. Komisje problemowe stałe i okresowe przedstawiają Zarządowi Głównemu harmonogram swoich prac oraz na ostatnim posiedzeniu w danym roku sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest umieszczane na stronie internetowej PTP.
 3. Komisje w sprawach wchodzących w zakres ich działania opracowują wewnętrzne opinie, przedstawiają wnioski i propozycje Zarządowi Głównemu oraz, na polecenie ZG lub Przewodniczącego PTP, przygotowują określone dokumenty lub projekty uchwał ZG.

§ 19

 1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.
 2. Uchwały komisji są przedkładane do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
 3. W przypadku rozbieżności stanowisk, uchwała komisji jest poddawana pod dyskusję i glosowanie na posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 20

Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół.

Rozdział  8

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.