Regulamin Zarządu Głównego

REGULAMIN

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów

dnia 30.11.2012 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów dnia 12.05.2023r.

(tekst ujednolicony)

Rozdział 1

Zwoływanie posiedzeń

§ 1

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego, zwanego dalej ZG, zwoływane są zgodnie z art. 36 p. 2 statutu, w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 2. Terminy posiedzeń ZG na kolejny rok podawane są przez przewodniczącego PTP na ostatnim posiedzeniu w roku.

Zawiadomienia o posiedzeniu ZG rozsyłane są, co najmniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem. Przed terminem posiedzenia uczestnikom rozsyła się proponowany porządek dzienny posiedzenia oraz projekty uchwał do dyskusji i uchwalenia na posiedzeniu Zarządu.

§ 2

 

 1. Zarządy oddziałów i sekcji oraz komisje rekomendacyjne i inne komisje ZG, mogą zgłaszać do Przewodniczącego PTP dokumentowe wnioski o włączenie punktu do porządku dziennego, nie później niż 21 dni przed ustalonym terminem posiedzenia ZG. Przewodniczący obrad wprowadza do porządku dziennego zaproponowany punkt i rozsyła wraz z zawiadomieniami materiały wskazane przez wnioskodawców.
 2. Przewodniczący PTP może odmówić uwzględnienia wniosku na najbliższym posiedzeniu ZG o ile nie otrzyma materiałów uzasadniających wprowadzenie go do porządku obrad. W takim przypadku ma obowiązek włączenia wniosku do porządku dziennego następnego posiedzenia po otrzymaniu niezbędnych materiałów dla jego rozpatrzenia.

 

Rozdział 2

Uczestnicy posiedzeń

§ 3

 

W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą członkowie ZG. W posiedzeniach mogą też uczestniczyć przewodniczący zarządów oddziałów, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, przedstawiciel (członek) Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4

 1. Członek ZG jest obowiązany osobiście uczestniczyć w posiedzeniach ZG, a swoją obecność na posiedzeniu potwierdza podpisem  w formie dokumentowej ustalonej dla danego zebrania
 2. Zarząd PTP może zapraszać gości do udziału w posiedzeniach ZG i zawiadamia uczestników posiedzenia o ich udziale.

 

§ 5

Głos stanowiący w obradach Zarządu mają jego członkowie, natomiast pozostali uczestnicy obrad, także goście, mają głos doradczy.

 

Rozdział 3

Tryb obrad

§ 6

 1. Posiedzeniom ZG przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący PTP.
 2. Do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków ZG.
 3. Porządek dzienny obrad przesłany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, członkowie ZG przyjmują w glosowaniu przed rozpoczęciem obrad podejmując ostateczną decyzję w sprawie jego uzupełnienia lub zmiany.
 4. Poszczególne punkty porządku dziennego, które z braku czasu nie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu, przenosi się – jako pierwsze w kolejności – do porządku dziennego następnego posiedzenia ZG, lub do opracowania i głosowania w formie elektronicznej pomiędzy posiedzeniami

 

§ 7

 1. Sprawy wniesione pod obrady ZG przedstawia przewodniczący obrad lub wskazany w zawiadomieniu sprawozdawca.
 2. Sprawy związane z zakresem kompetencji stałych komisji rekomendacyjnych, sekcji czy placówek ZG PTP, kierowane są do nich przez Zarząd do zaopiniowania, a następnie przedstawiane są Zarządowi Głównemu łącznie z ich stanowiskiem.
 3. W przypadku wniosków opracowanych przez zarządy oddziałów, sekcji, dyrekcje placówek lub komisje rekomendacyjne i inne komisje ZG PTP, przeprowadza się ich elektroniczną dyskusję pomiędzy członkami ZG, w razie potrzeby także z włączeniem przedstawiciela wnioskodawcy.

 

§ 8

 1. W sprawach objętych porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń po przedstawieniu sprawy przez sprawozdawcę.
 2. W sprawie zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący obrad udziela głosu bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 2. zamknięcie listy mówców,
 3. odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 4. odesłanie sprawy do komisji lub powołanie komisji doraźnej,
 5. głosowanie bez dyskusji,
 6. tajność głosowania,
 7. zmianę porządku obrad,
 8. ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień,
 9. stwierdzenie kworum
 10.  przeliczenie głosów,
 11. sprawdzenie zgodności uchwały ze Statutem lub Regulaminem ZG PTP
 12. reasumpcję głosowania.
 13. ZG głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy, jednego głosu popierającego wniosek i jednego głosu przeciwnego, o ile zostaną one zgłoszone.
 14. Poza porządkiem obrad przewodniczący obrad udziela głosu w sprawie sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.

 

§9

1. Posiedzenia Zarządu Głównego za zgodą jego członków wyrażonej w formie dokumentowej mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

2. Jeżeli członkowie Zarządu Głównego wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami zarządu może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo zarządzenia głosowania w trybie przewidzianym w ust.2 przysługuje przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym Towarzystwa, którzy zarządzają głosowanie niezwłocznie po otrzymaniu projektu uchwały wraz z materiałami od innych osób pełniących funkcje w zarządzie

4. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu ZG przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem dokładnego opisu sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu jest przekazywana jego uczestnikom co najmniej na tydzień przed posiedzeniem

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach ZG odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) w przypadku głosowań tajnych z wykorzystaniem środków komunikacji gwarantujących zachowanie tajności głosowania

 

Rozdział 4

Podejmowanie uchwał

§10

      ZG wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

 

§ 11

 1. Głosowanie może być jawne lub tajne.
 2. ZG podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 3. W sprawach osobowych ZG podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 4. W sprawach osobowych ZG podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym,
 5. Głosowanie tajne stosuje się także w sprawach, w których jawność głosowania może ograniczać swobodne podejmowanie decyzji członka ZG ze względów etycznych, światopoglądowych, politycznych, religijnych, lub związanych z orientacją seksualną, rasą czy pochodzeniem etnicznym. Głosowanie takie odbywa się na wniosek co najmniej jednego członka. Reguły tej nie stosuje się w głosowaniach dotyczących wniosków formalnych
 6. Do obliczania głosów w głosowaniach tajnych Zarząd Główny wybiera komisję skrutacyjną w składzie trzech członków ZG. Komisja sporządza protokół, poświadcza jego wynik własnymi podpisami i podaje go do wiadomości ZG. Punktu tego nie stosuje się w sytuacji przeprowadzania głosowań tajnych w trybie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 7. W przypadku stwierdzenia błędu w uchwale podjętej na wcześniejszych posiedzeniach lub wskazania lepszych rozwiązań, ZG może w głosowaniu uchylić wcześniejszą uchwałę i rozpocząć prace nad jej nowym sformułowaniem.

 

§ 12

ZG może utworzyć w głosowaniu jawnym zespół roboczy, powierzając mu opracowanie sprawy w trakcie posiedzenia, lub między posiedzeniami.

 

Rozdział 5

Dokumentacja

§ 13

 1. Z przebiegu obrad ZG sporządza się protokół.
 2. Protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego obrad oraz przyjęty przez ZG stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.   Protokół uważa się za przyjęty w sytuacji gdy został on udostępniony członkom ZG i żaden z nich nie wyraził w stosunku do niego sprzeciwu, lub nie zgłosił poprawek.
 3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad ZG oraz – w załącznikach – pełną treść podjętych uchwał i przedłożonych pod obrady materiałów.
 4. Protokół wraz z przyjętymi uchwałami po posiedzeniu ZG dostarcza się członkom Zarządu Głównego Najpóźniej przed następnym posiedzeniem ZG
 5. Wnioski o sprostowanie protokołu zgłasza się do rozpatrzenia Zarządu Głównego na następnym posiedzeniu.

 

§ 14

 1. Uchwały ZG PTP podpisuje przewodniczący obrad.
 2. Protokoły i uchwały ZG otrzymują członkowie ZG PTP oraz inni uczestnicy obrad drogą elektroniczną. Uchwały Zarządu Głównego są podawane do wiadomości całej społeczności PTP w repozytorium elektronicznym.
 3. Protokoły ZG PTP są jawne.

 

§ 15

Obsługę administracyjno-techniczną ZG zapewnia biuro ZG PTP.                                              

 

Rozdział 6

Organizacja wewnętrzna zarządu

§16

Na podstawie artykułu 37 Statutu zarząd określa w drodze uchwały zakres uprawnień, obowiązków i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie wyróżnionych w statucie, bądź utworzonych dodatkowo przez zarząd na mocy art.37 ust.4

 

§17

 1. Zarząd w drodze uchwały może powierzyć zespołowi roboczemu wymienionemu w §12 prowadzenie określonego zakresu spraw objętych kompetencją własną zarządu. W takiej sytuacji wymagane jest także uchwalenie trybu i sposobu prowadzenia prac przez zespół roboczy, oraz wyraźne wskazanie zakresu uprawnień i obowiązków tego zespołu i jego członków. Tego rodzaju zespół może składać się wyłącznie z członków ZG.
 2. Zarząd w drodze uchwały może powierzyć komisji problemowej prowadzenie określonego zakresu spraw objętych kompetencją własną zarządu. Powierzenie tego rodzaju może także zostać zawarte w regulaminie komisji uchwalonym przez ZG, nie może być jednak poza jednoznacznie wskazanymi w statucie sytuacjami udzielone komisji rekomendacyjnej.
 3. Powierzenie o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może w żaden sposób ograniczać kompetencji i praw zarządu jako całości, oraz jego poszczególnych członków.

 

Rozdział 7

Komisje ZG PTP

§ 18

 1. Komisjami stałymi ZG są komisje rekomendacyjne. Na okres swojej kadencji ZG może tworzyć też komisji problemowe stałe i okresowe.
 2. ZG określa zakres działania powołanych przez siebie komisji
 3. Komisje działają na podstawie regulaminu. Regulamin komisji zatwierdza ZG
 4. ZG wybiera członków komisji stałych na czas trwania ich kadencji, zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami.
 5. ZG może podjąć w drodze uchwały decyzję o likwidacji komisji, zmianie zakresu jej działania oraz regulaminu.

§ 19

 1. ZG w uchwale o utworzeniu komisji określa zakres jej działania oraz liczbę członków komisji.
 2. ZG wybiera członków komisji bezwzględną większością głosów.
 3. Regulamin komisji musi zawierać kryteria i zasady wyboru członków komisji. Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie ZG, a także osoby zgłoszone przez członków ZG oraz, gdy zakres działania i regulamin komisji na to zezwala także sekcje i oddziały terenowe. Do przeprowadzenia głosowania nad kandydaturą niezbędne jest oświadczenie o zgodzie kandydata.
 1. Przewodniczącym komisji problemowej stałej lub okresowej może być tylko członek ZG. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku komisji rekomendacyjnych.
 2.  Posiedzenia komisji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 3.  Członkowie komisji osobiście uczestniczą w jej posiedzeniach; swą obecność potwierdzają w formie dokumentowej
 4. Przewodniczący komisji lub komisja mogą zapraszać gości do udziału w posiedzeniach komisji. Przewodniczący komisji powiadamia komisję o udziale gości w posiedzeniu. Zasady zapraszania i uczestnictwa gości w obradach komisji określa regulamin komisji.

 

§ 20

 1. Członków komisji odwołuje ZG.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji członka komisji,
  2. długotrwałego, nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach komisji.
  3. Niewywiązywania się z nałożonych przez regulamin obowiązków członka komisji
  4. braku przestrzegania statutu i przepisów wewnętrznych PTP
 3. W przypadku zmniejszenia składu komisji wskutek odwołania lub śmierci członka komisji ZG uzupełnia jej skład.

 

§ 21

 1. Komisje problemowe stałe i okresowe rozpatrują sprawy wchodzące w zakres ich działania z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego PTP, członków ZG a także w miarę możliwości  na wniosek zarządów oddziałów terenowych i zarządów sekcji PTP.
 2. Komisje problemowe stałe i okresowe przedstawiają Zarządowi Głównemu harmonogram swoich prac oraz na ostatnim posiedzeniu w danym roku sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest udostępniane członkom towarzystwa we właściwym repozytorium elektronicznym.
 3. Komisje w sprawach wchodzących w zakres ich działania opracowują wewnętrzne opinie, przedstawiają wnioski i propozycje Zarządowi Głównemu oraz, na polecenie ZG lub Przewodniczącego PTP, przygotowują określone dokumenty lub projekty uchwał ZG.

 

§ 22

 1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.
 2. Uchwały komisji są przedkładane do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu z wyłączeniem sytuacji gdy regulamin komisji zezwala na ich ważność bez zatwierdzenia

 

§ 23

Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół.

 

Rozdział  8

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.