Regulamin Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN

Sądu Koleżeńskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

w dniu 1 grudnia 2018 roku

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Sąd Koleżeński jest jednym z organów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania o zgodności postępowania członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa i Statutem Towarzystwa, rozstrzygania wynikłych w obrębie Towarzystwa sporów między członkami oraz rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa. Sąd Koleżeński działa w trosce o odbiorców usług psychologicznych i dobre imię Towarzystwa
 2. Sąd Koleżeński wydaje swoje postanowienia na podstawie obiektywnej oceny całokształtu dowodów, badania racji stron oraz po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą.
 3. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
 4. Kadencja Sądu wynosi 3 lata.

Zakres i cele działania

§ 3

Celami działania Sądu Koleżeńskiego są:

 1. zabezpieczenie interesu klientów przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 2. zabezpieczenie interesu członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami organów statutowych Towarzystwa i innych członków Towarzystwa
 3. umożliwienie członkom Towarzystwa oczyszczenie się ze stawianych zarzutów.

§ 4

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Instancji rozpoznaje w szczególności:

 1. sprawy przeciwko członkom i organom PTP, wniesione przez członków PTP, organy PTP, osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty o czyny sprzeczne ze Statutem PTP lub Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa,
 2. sprawy wniesione przez członków PTP w przypadku, gdy członkowie ci pragną obronić się przed zarzutami stawianymi im przez osoby trzecie i uzyskać w Sądzie Koleżeńskim odpowiednie postanowienie.

§ 5

Sąd Koleżeński II instancji rozpatruje odwołania od postanowień Sądu I instancji.

§ 6

Postępowanie Sądu Koleżeńskiego PTP (I i II instancji) kończy się wydaniem postanowienia lub umorzeniem postępowania.

 1. Stosownie do charakteru sprawy Sąd Koleżeński wydając postanowienie może uwolnić osobę, której dotyczy skarga od zarzutów (czyli uniewinnić), pouczyć strony albo wymierzyć jedną z kar:
 • - upomnienia
 • - nagany,
 • - zawieszenia w prawach członka PTP, na okres ustalony przez Sąd, nie dłuższy niż 3 lata. Zawieszenie w prawach członka PTP oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie przyznanych przez PTP certyfikatów, rekomendacji, licencji, uprawnień do prowadzenia szkoleń i konsultacji oraz niektórych uprawnień wynikających z członkostwa w PTP,
 • - wykluczenia z PTP.

     2.  Sąd może wymierzyć karę dodatkową w postaci opublikowania prawomocnego postanowienia w ogólnopolskich  mediach i mediach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
     3. Postępowanie można umorzyć w przypadku, gdy Sąd uzna, że przewinienie zarzucone osobie, wobec której skierowano skargę, nie narusza godności członka PTP, zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego lub postanowień Statutu PTP, regulaminów i uchwał organów PTP.
     4. Sąd oddala sprawę, gdy dokumenty złożone są po terminach określonych w regulaminie sądu

§ 7

Prawomocnie orzeczone przez Sąd Koleżeński kary ulegają zatarciu po upływie:

 • - upomnienia - 6 miesięcy,
 • - nagany - 1 roku,
 • - zawieszenia w prawach - po czasie zawieszenia
 • - wykluczenia - po okresie pięciu lat
  jeżeli w tym czasie nie wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia dyscyplinarnego.

§ 8

 1. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego Pierwszej Instancji przysługuje każdej ze stron odwołanie do Sądu Drugiej Instancji w terminie 30 dni od dnia otrzymania na piśmie postanowienia wraz z jego uzasadnieniem.
 2. Jeżeli niedotrzymanie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez stronę, Sąd na wniosek strony może postanowić o przywróceniu terminu do jej wniesienia. Wniosek od stron o przywrócenie terminu do złożenia odwołania rozpatruje Sąd I Instancji. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona wnosi odwołanie lub skargę. Postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu są ostateczne.

§ 9

 1. Od postanowienia wydanego przez Sąd Koleżeński II instancji przysługuje stronom prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP.
 2. Skarga kasacyjna może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia procedury sądowej mogącego mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
 3. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego PTP w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia Sądu Koleżeńskiego II instancji.
 4. Postanowienie, od którego wniesiono skargę kasacyjną nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu wniesienia skargi kasacyjnej § 8 ust 2 stosuje się odpowiednio jak w & 8 pkt. 2, przy czym wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej rozpatruje Sąd II Instancji. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

§ 10

Ustala się następujący tryb postępowania kasacyjnego:

 1. Walne Zgromadzenie powołuje ze swego grona Komisję Kasacyjną do rozpatrzenia skargi kasacyjnej.
 2. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie ustępującego Sądu Koleżeńskiego i władz Towarzystwa.
 4. Komisja zapoznaje się z całokształtem materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem skargi kasacyjnej.
 5. Na podstawie analizy materiałów Komisja formułuje wniosek wraz z uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia Delegatów na temat zasadności skargi kasacyjnej i poddaje wniosek pod głosowanie.
 6. Wniosek może dotyczyć uchylenia postanowienia Sądu Koleżeńskiego Drugiej instancji i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński Pierwszej instancji lub oddalenia skargi kasacyjnej.
 7. Postanowienie Sądu Koleżeńskiego Drugiej instancji podjęte na skutek skargi kasacyjnej jest ostateczne i nie podlega kasacji.
 8. Decyzje Walnego Zgromadzenia dotyczące skargi kasacyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawie skargi kasacyjnej są ostateczne.

§ 11

 1. Prawomocne i ostateczne postanowienia Sądu Koleżeńskiego I lub II instancji z zastrzeżeniem art. 41, ust. 2 statutu PTP, są przekazywane niezwłocznie do wiadomości Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny PTP jest zobowiązany do realizacji postanowień Sądu Koleżeńskiego, wynikających z orzeczeń oraz do przekazania postanowień Sądu do odpowiednich oddziałów Towarzystwa celem ich wykonania.
 3. Każdorazowo postanowienie Sądu II instancji są przekazywane do Sądu I instancji.

§ 12

 1. Prawomocne postanowienia wymierzające karę są publikowane w ogólnopolskich mediach PTP, jeżeli Sąd Koleżeński wymierzy taką karę dodatkową.
 2. Prawomocne postanowienia uniewinniające mogą być publikowane w ogólnopolskich mediach PTP za zgodą lub na wniosek osoby, wobec której skierowano skargę.

Tryb działania

§ 13

 1. Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP. Zgromadzenie wybiera osobno Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, osobno pozostałych członków Sądów obu instancji
 2. Do Sądu Koleżeńskiego wybierane mogą być osoby, których staż członkowski w Towarzystwie wynosi co najmniej 5 lat.
 3. Do Sądu Koleżeńskiego nie mogą kandydować członkowie, wobec których toczy się postępowanie przez Sądem Koleżeńskim oraz członkowie PTP, wobec których jest nałożony prawomocny wyrok Sądu Koleżeńskiego i nie uległ on jeszcze zatarciu.
 4. Członkowie Sądu I Instancji z poprzedniej kadencji nie mogą stanowić więcej niż jedna trzecią (1/3) składu Sądu II Instancji w następnej kadencji.
 5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  a) Zwołuje w razie potrzeby spotkania całego Sądu Koleżeńskiego
  b) Powołuje zespół roboczy ze składu I i II instancji do spraw oceny czy wpływające dokumenty mają status skargi na Sąd Koleżeński czy są odwołaniem od orzeczenia. Jeżeli dokumenty zostaną uznane za skargę to powołuje skład orzekający do jej rozpatrzenia.

§ 14

W skład Sądu Pierwszej Instancji wchodzi dziewięciu członków, które ze swojego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego.

§ 15

Sąd Koleżeński II Instancji składa się z sześciu członków, w tym Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i wiceprzewodniczącego.

§ 16

Sąd Koleżeński I i II Instancji rozpatruje sprawy w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący

§ 17

Do prowadzenia sekretariatu Sądu Koleżeńskiego I instancji i II instancji może być zatrudniony pracownik, który musi być psychologiem i członkiem PTP

§ 18

Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje postanowienia w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.

§ 19

Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się z możliwością wyłączenia ich jawności. Wyłączenie jawności następuje na wniosek osoby, wobec której skierowano skargę, zgodny wniosek stron lub na zarządzenie sędziego Przewodniczącego.

§ 20

 1. Sprawy do Sądu Koleżeńskiego PTP są wnoszone na adres biura Zarządu Głównego PTP, które niezwłocznie o tym fakcie, powiadamia Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz przekazuje sprawę Sądowi I instancji. Biuro ZG PTP o przekazaniu skargi do Sądu I instancji powiadamia osobę skarżącą i osobę, której skarga dotyczy, o przekazaniu skargi do Sądu I instancji.
 2. Sprawy do Sądu Koleżeńskiego wnosi osoba zainteresowana i nie można być w Sądzie Koleżeńskim reprezentowanym przez pełnomocników profesjonalnych.
 3. Wnioski, skargi lub odwołania powinny zawierać:
  a) datę sporządzenia
  b) oznaczenie Uczestnika (-ków) którego (-ych) dotyczą zarzuty;
  c) opis zarzutów wraz z ich uzasadnieniem;
  d) podpis;
  e) ewentualne załączniki.

§ 21

 1. Po wpłynięciu sprawy do Sądu I i II Instancji, przewodniczący w terminie 60 dni od otrzymania sprawy wyznacza sędziego-sprawozdawcę, który przeprowadza postępowanie przygotowawcze.
 2. Sprawy, które wpłynęły na 90 dni przed ukończeniem kadencji sądu są przekazywane do sądu następnej kadencji.
 3. Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od czasu popełnienia czynu do czasu złożenia skargi upłynęły 3 lata
 4. Sędzia-sprawozdawca, w zależności od charakteru sprawy, w ramach postępowania przygotowawczego może podjąć się mediacji, zapraszając zainteresowane strony.

§ 22

W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez zainteresowane strony, sędzia sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Sąd I instancji i II instancji, przedkładając w formie pisemnej zebrany materiał składowi orzekającemu.

§ 23

Sąd I i II Instancji zapoznaje osobę, której dotyczy skarga czy odwołanie od postanowienia z treścią zebranych dowodów i wzywa ją do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sprawy, przedstawienia męża zaufania i wniosków w sprawie, w tym, co do powołania biegłych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez osobę, której dotyczy skarga materiałów sprawy. Zawiadomienie musi być pisemne za potwierdzeniem odbioru lub mailowe również z potwierdzeniem odbioru.

§ 24

Jeżeli osoba, której dotyczy skarga nie skorzysta w terminie przewidzianym w § 23 z przysługujących jej uprawnień, albo też pomimo prawidłowo wysłanego wezwania nie stawi się na rozprawie bez uzasadnionych przyczyn przedstawionych Sądowi na piśmie, Sąd I i II instancji może przeprowadzić rozprawę i wydać postanowienie zaocznie.

§ 25

Sąd I i II instancji przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo obowiązany jest w szczególności:

 1. dopuścić do udziału w sprawie wybranego męża zaufania każdej stron,
 2. wysłuchać strony,
 3. zbadać przedstawione dowody i dokumenty,
 4. w uzasadnionych przypadkach: 
 • powołać biegłych spośród członków PTP posiadających certyfikaty lub rekomendację lub osoby nie będące członkami PTP – o ile posiadają wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie.
 • zasięgać opinii innych organów PTP.

§ 26

W wyjątkowych przypadkach spraw dotyczących członka PTP posiadającego rekomendację PTP, Sąd I i II Instancji może skierować do Zarządu Głównego PTP wniosek o zawieszenie rekomendacji na czas rozpatrywania sprawy.

§ 27

W sprawach członków PTP Sąd Koleżeński ocenia swoją właściwość na datę zdarzenia stanowiącego przedmiot skargi lub wniosku. Późniejsza rezygnacja z członkostwa osoby, przeciwko której wnoszona jest skarga nie skutkuje utratą właściwości do rozpoznania sprawy.

§ 28

 1. Ze składu Sądu I i II Instancji rozpatrującego daną sprawę może być wyłączony jego członek, na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy, w razie zaistnienia uzasadnionych obaw, co do jego bezstronności. Wyłączenie następuje z urzędu w przypadkach, gdy pozostaje on w stosunku zależności lub nadrzędności służbowej do strony a także pokrewieństwa lub powinowactwa. O wyłączeniu członka Sądu rozstrzygają członkowie składu orzekającego. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wiceprzewodniczący odpowiednio I i II Instancji wyznacza innego członka składu orzekającego do wzięcia udziału w rozpatrywaniu danej sprawy.
 2. W przypadku złożenia skargi na członków Sadu Koleżeńskiego członkowie których skarga dotyczy są automatycznie wyłączani z rozpatrywania w danej sprawie i w sprawach osób, które wniosły skargę do czasu rozpatrzenia skargi.
 3. Członek składu orzekającego Sądu II instancji podlega wyłączeniu z urzędu, bez konieczności składania wniosku w tym zakresie, jeśli występował jako świadek przed Sądem I instancji lub był członkiem składu orzekającego Sądu I instancji.

§ 29

 1. Z przebiegu rozprawy sporządza się pisemny protokół. Przebieg rozprawy może być dodatkowo rejestrowany na nośniku cyfrowym za pisemną zgodą wszystkich obecnych. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego oraz protokolant danej sprawy, którym jest sędzia sprawozdawca. Z posiedzenia niejawnego sporządza się notatkę urzędową, jeżeli nie wydano postanowienia.
 2. Protokół powinien zawierać:
  a) skład Sądu rozpatrujący daną sprawę;
  b) termin i miejsce posiedzenia oraz określenie obecności uczestników postępowania;
  c) przebieg posiedzenia oraz oświadczenia i wnioski jego uczestników;
  d) protokół zawiera część jawną (sprawozdanie z posiedzenia) i część niejawną (dyskusja sędziów);
  e) stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu posiedzenia;
  f) podpisy wskazane w pkt 1.
 3. Protokoły ze spotkania Sądu Koleżeńskiego są udostępniane stronom na ich wniosek tylko w części jawnej

§ 30

 1. Postanowienia Sądu sporządzane są w formie pisemnej wraz z ich uzasadnieniem.
 2. Postanowienie z uzasadnieniem podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego danej Instancji.
 3. Postanowienie wraz z uzasadnieniem, doręcza się na piśmie osobie, której dotyczy skarga oraz wnioskodawcy, który wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania, oraz Zarządowi Głównemu PTP.

§ 31

Sąd zobowiązany jest do wydania postanowienia w czasie nie dłuższym niż 30 od dnia przeprowadzenia rozprawy i przesłania go stronom listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu następnych 7 dni. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze 14 dni, po uprzednim poinformowaniu stron.

§ 32

Zasady postępowania wymienione w § 17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 i 31 odnoszą się odpowiednio do Sądu obu Instancji.

§ 33

Członek PTP, którego dotyczy sprawa rozpatrywana przez Sąd Koleżeński ma prawo powołać swego męża zaufania spośród innych członków zwyczajnych PTP. Mężem zaufania nie może być osoba wchodząca w skład organów PTP. Mąż zaufania może pomagać stronie z postępowaniu, udzielać jej porad i wskazówek w trakcie postępowania, brać udział w rozprawach nie może jednak samodzielnie zgłaszać Sądowi Koleżeńskiemu żadnych wniosków ani uwag.

§ 34

Członek PTP pozwany przed Sąd Koleżeński lub strony występujące w sprawie mają prawo przedstawiać wszelkie dokumenty, zgłaszać wnioski o przesłuchanie świadków i powołanie biegłych.

§ 35

Członkowie PTP powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed Sądem Koleżeńskim nie mogą uchylać się od składania zeznań lub złożenia opinii zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i w czasie rozprawy – z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 28.

§ 36

 1. Akta poszczególnych spraw, prowadzonych przez Sądy I i II instancji, umieszczane są w oddzielnych teczkach noszących kolejny numer łamany przez rok rozpoczęcia sprawy. Dokumenty mogą być także digitalizowane i przechowywane w wersji elektronicznej.
 2. Akta spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem w tym protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w stanie nieuszkodzonym przez okres 5 lat od daty ich zakończenia w sposób zapewniający ochronę zawartych w nich danych w tym danych osobowych z zastrzeżeniem treści ust. 4.
 3. Akta spraw przechowuje Sąd I instancji, któremu akta przekazuje po wykorzystaniu Sąd II instancji. Sąd I instancji przechowuje również akta spraw objętych decyzjami Walnego Zgromadzenia w sprawie skarg kasacyjnych. W aktach Walnego Zgromadzenia pozostaje sentencja wydanego w sprawie orzeczenia.
 4. Miejsce przechowywania akt wskazuje i zabezpiecza Zarząd Główny z zachowaniem zasady poufności. Dostęp do akt mają przewodniczący Sądu I i II instancji
 5. Akta niszczone są protokolarnie po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 lub równocześnie z zatarciem prawomocnego orzeczenia w przypadku kar wymienionych w § 7 niniejszego Regulaminu, przy czym akta spraw zawierające orzeczenia uniewinniające podlegają zniszczeniu po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Skład 3-osobowej Komisji wskazuje Przewodniczący Sądu I lub II instancji. Protokół zniszczenia akt jest przekazywany do archiwum ZG PTP.

Postanowienie końcowe

§ 37

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.
 2. Do spraw rozpoczętych przed dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu dotychczas obowiązującego.

Traci moc Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 28 listopada 2015 r. z zastrzeżeniem treści ustępu 2