Regulamin Prezydium Zarządu Głównego

REGULAMIN

 Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 21 marca 2012 r.

 

Rozdział 1

Zwoływanie posiedzeń

§ 1

 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego, zwołuje przewodniczący Towarzystwa, w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
 2. Terminy posiedzeń Prezydium na kolejny rok podawane są przez przewodniczącego PTP na ostatnim posiedzeniu w roku.
 3. Zawiadomienia o posiedzeniu Prezydium ZG rozsyła przewodniczący PTP, co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia załącza się ustalony przez przewodniczącego PTP porządek dzienny posiedzenia wraz z materiałami do poszczególnych punktów.

§ 2

 1. Każdy członek Prezydium może zgłaszać do Przewodniczącego PTP pisemny wniosek (drogą elektroniczną) o włączenie punktu do porządku dziennego, nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem posiedzenia . Przewodniczący PTP wprowadza do porządku dziennego zaproponowany punkt i rozsyła wraz z zawiadomieniami materiały wskazane przez wnioskodawców.
 2. Przewodniczący PTP może odmówić uwzględnienia wniosku na najbliższym posiedzeniu Prezydium o ile nie otrzyma materiałów uzasadniających wprowadzenie go do porządku obrad. W takim przypadku ma obowiązek włączenia wniosku do porządku dziennego następnego posiedzenia po otrzymaniu niezbędnych materiałów dla jego rozpatrzenia.

Rozdział 2

Uczestnicy posiedzeń

§ 3

W posiedzeniach Prezydium uczestniczą  z głosem stanowiącym jego członkowie, oraz z głosem doradczym przedstawiciel GKR i zaproszeni goście.

§ 4

Członek Prezydium jest obowiązany osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach, a swoją obecność potwierdza podpisem na imiennej liście obecności, natomiast przyczyny swej nieobecności winien wyjaśnić.

Rozdział 3

Tryb obrad

§ 5

 1. Posiedzeniom  przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący PTP.
 2. Do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Prezydium.
 3. Porządek dzienny obrad przesłany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, członkowie Prezydium przyjmują w glosowaniu przed rozpoczęciem obrad podejmując ostateczną decyzję w sprawie jego uzupełnienia lub zmiany.
 4. Poszczególne punkty porządku dziennego, które z braku czasu nie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu, przenosi się – jako pierwsze w kolejności – do porządku dziennego następnego posiedzenia Prezydium.

§ 6

Sprawy wniesione pod obrady Prezydium przedstawia przewodniczący obrad lub wskazany w zawiadomieniu sprawozdawca.

§ 7

 1. W sprawach objętych porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń po przedstawieniu sprawy przez sprawozdawcę.
 2. W sprawie zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący obrad udziela głosu bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  2) zamknięcie listy mówców,
  3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  4) odesłanie sprawy do komisji lub powołanie komisji doraźnej,
  5) głosowanie bez dyskusji,
  6) tajność głosowania,
  7) zmianę porządku obrad,
  8) ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień,
  9) stwierdzenie kworum
  10) przeliczenie głosów,
  11) sprawdzenie zgodności uchwały ze Statutem lub Regulaminem ZG PTP
  12) reasumpcja głosowania.
 4. Prezydium głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy, jednego głosu popierającego wniosek i jednego głosu przeciwnego, o ile zostaną one zgłoszone.
 5. Poza porządkiem obrad przewodniczący obrad udziela głosu w sprawie sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.

Rozdział 4

Podejmowanie uchwał

§ 8

Prezydium ZG wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, które, o ile nie dotyczą spraw bieżących, mogą podlegać zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 9

 1. Głosowanie może być jawne lub tajne.
 2. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 3. Członek Prezydium może zażądać zaprotokołowania jego głosu przeciwnego przyjętej uchwale (votum separatum).
 4. W razie zgłoszenia w tej samej sprawie kilku wniosków lub  projektów uchwał glosuje się jako pierwsze sformułowanie najdalej idące.
 5. Najpierw głosuje się poprawki do uchwały a następnie nad całym tekstem uchwały.
 6. W sprawach osobowych Prezydium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w glosowaniu tajnym. Glosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach na wniosek co najmniej jednego członka Prezydium.
 7. Do obliczania głosów w głosowaniach tajnych Prezydium wybiera komisję skrutacyjną w składzie trzech członków. Komisja sporządza protokół, poświadcza jego wynik własnymi podpisami i podaje go do wiadomości Prezydium. Uchwały Prezydium w sprawach personalnych wymagają bezwzględnego zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział 5

Dokumentacja

§ 10

 1. Z przebiegu obrad Prezydium sporządza się protokół.
 2. Protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego obrad oraz przyjęty przez Prezydium stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. 
 3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad Prezydium oraz – w załącznikach – pełną treść podjętych uchwał i przedłożonych pod obrady materiałów.
 4. Protokół wraz z przyjętymi uchwałami po posiedzeniu dostarcza się członkom Prezydium  wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu drogą elektroniczną.
 5. Wnioski o sprostowanie protokołu zgłasza się do rozpatrzenia Prezydium na następnym posiedzeniu, na którym Prezydium w glosowaniu przyjmuje protokół poprzedniego posiedzenia wraz z poprawkami.

§ 11

 1. Uchwały Prezydium ZG podpisuje przewodniczący obrad.
 2. Protokoły i uchwały Prezydium otrzymują jego członkowie oraz inni uczestnicy obrad drogą elektroniczną.
 3. Protokoły Prezydium ZG PTP są jawne.

§ 12

Obsługę administracyjno-techniczną Prezydium ZG zapewnia biuro ZG PTP.                                              

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.