Aktualność

Ogłoszenie o naborze psychologa do Zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości przekazujemy Państwu informację o naborze specjalisty w dziedzinie psychologii do Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - termin zgłoszeń upływa 31.01.2024r.

 

Link do szczegółowych informacji: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-wyznaczeniu-dodatkowego-terminu-naboru-do-zespolu-do-spraw-analizy-zdarzen-na-skutek-ktorych-maloletni-poniosl-smierc-lub-doznal-ciezkiego-uszczerbku-na-zdrowiu

Minister Sprawiedliwości informuje, że działając na podstawie art. 22e ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606.) oraz zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2481[1]) w uzupełnieniu rozpoczętej dnia 16 listopada 2023 r. procedury powoływania członków Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wyznacza dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów do ww. Zespołu.

Zgodnie z art. 22e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w skład Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wchodzi siedmiu stałych ekspertów:

po jednym z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ekspertem, o którym mowa w art. 22e ust. 4, może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin, o których mowa w art. 22e ust. 4 (chodzi o dziedziny wskazane w pkt I);

2) posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Procedurę zgłoszenia można znaleźć tu: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-wyznaczeniu-dodatkowego-terminu-naboru-do-zespolu-do-spraw-analizy-zdarzen-na-skutek-ktorych-maloletni-poniosl-smierc-lub-doznal-ciezkiego-uszczerbku-na-zdrowiu


Więcej aktualności
Oddziały

Dzień Walki z Depresją - OT Kielce

Oddziały

Ogólnopolski dzień walki z depresją - Oddział Terenowy w Warszawie

Oddziały

Międzynarodowy Dzień Psychologa - Oddział Terenowy PTP w Krakowie